Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

kammaren i

anseende

248

till dess iråkade obestånd, etl göromål, del han

alldeles icke förstod; "'-Ii landshöfdingen i

under hans frånvaro till ståthållare i

Gefle.

Falun,

Nordin, utnämndes

Honom uppdrogs atl på

stället göra alla nödiga anstalter till ständernas förnödenhet och be-

qvämlighet, och måste alla riksdagsman, som ville harva rum, därom

till honom vända sig.

I brisi på tjenligt rum i

ställel

för rikssal kommenderades en

styrka af Belsinge regemente ull Gefle ati uppbygga etl nytt hus af

86 alnar i längd, 26 i

bredd

och höjd,

huggas och alla andra tillbehör i

största

!'•» i

hvartill timrei ou måste

hasl anskaffas. Arbetet drefs

med all oafbruten ifver under urväder och köld och hann emol allas

förmodan att i råttan

tid blifva färdigt. Själf utsåg II. Maj:1 rum åt

sig och kronprinsen på slottet och gjorde till den ändan en resa från

Haga till Gefle Trettondedagen 1792, hvarvid han var fram och tillbaka,

änskönt del var 18 mil, på 30 timmar.

i

Riksdagsmannavalen i

på de flesta ställen; men

de*ti"e bfrälse stånden aflupo efter önskan

Stockholm

voro de konungen alldeles vi-

driga, så att bland ti" fullmäktige ingen mer an bryggaren Abraham

nan var rojalist. Allmänna språket var. såsom det plägade före

riksdagarne, deladt och olika. De så kallade patrioterna ansågo riks-

dagen blotl såsom en utväg att af nationen utpressa mera penningar

för konungens enskilda afsigter eller nöjen; de lastade riksdagens ut-

sättande i

Gefle och brodde sig därunder röja nya försåt; de klandrade

de betydliga utgifter, som denna flyttning allena medförde, i

anseende

rill skjuts och transporter från Stockholm, till många tunnor guld; de

dolde icke sin fruktan, att konungen torde vilja sia banken under Big;

men framför allt blefvo de bekymrade, då del märktes, att konungen

lät beordra ansenliga detachementer af gardesregementena att beled-

såg till Gefle med skarpladdade gevär.

ilisterna försökte uppmuntra alla till förtroende emot konungen*,

-"in endast ad ömhet för nationen och art med densamma

öfverlägga om »'ti rubbadt, men ingalunda hjälplöst finansverk, riks-

dagen utskrifvit. De upphöjde angelägenheten af enighet och nitiskt

befrämjande af konungens afsigter; rådde isynnerhet adeln till foglig-

ich inströdde i

detta

vänliga tungomål hotelser, att i vidrigi fall

kunde denna riksdag blifva den sista, hvarvid adeln vore '-ti riksstånd.

De förnämsta och flesta af adeln insågo ock verkligen nödvän-

digheten af en försigtig och foglig conduite; de arbetade därföre upp-

riktig! på lugnets bibehållande biand sina medbröder; men en del af

More magazines by this user
Similar magazines