Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

251

saml befallning, ati ny sekreterare genasl förordnadea l

anledning

af Lagman Håkanssons uppgifl utnämndes då därtill registratorn We-

sterberg i

finans-expeditionen.

Som revisorerna äfven fingo antydan

ati blotl befatta sig med siffran «

>ili alldeles ej sträcka sin granskning

(ill besluten, sa biel deras förrättning nästan öfverflödig ouh ogagnelig.

Till 'lösa senares undersökande befalldes

t v. un.- riksgäldskonto

fullmäktige och sekreteraren Oudar att med protokollerna förfoga >i^

till öefle, där de äfven af der tillförordnade hemliga utskottet till ome-

delbarligl öfverseende upptogos och genomgingos. Konungen beskyllde

sedermera hofmarskalken baron Duben, som var ordförande bland re-

visorerna) och brukspatronen Björkman, livilkeu ock vai* bland deras

antal, ati de med grefve Stackelberg kommunicerat kontorets räken-

skaper i

uppsåt

ati afskräcka Ryssland från all förbindelse med etl

rike, hvars pennmgeställning var så föga önsklig; men påstod, att i de

termer, H. Maj:t var med kejsarinnan, hade detta trolösa försök aflupit

utan annan verkan än hufvudmännernas nesa.

Konungen beslöt ati med all möjlig ståt visa sig i Gefle. Inga

omkostnader sparades, och allmogen sammandrogs på 7 och 8 mils

afstånd rill skjutsningens bestridande*). Man om allt som tjente till

majestätets utvårtes prydnad, föranstaltade EL Majrt om nya präktiga

ceremonidrägter för riksdrotsen och riksmarskalken (hvartill f. d. riks-

råds! grefve Johan Gabriel Oxenstierna blef förordnad), i

hvilka

de vid

riksdagens öppnande skulle vara konungen följaktige i del afskaffade

Rådets ställe"). De främmande ministrar, sunt ej tillförne -

riksdag i Sverige öppnas, tillsades '"-k ati bevista detta -denna till-

fälle, tillika med grefven och grefvinnan S:l Priest. !>•• gjorde denna

resa i

urväder

och köld fram och tillbaka inom tiv dagar och åter-

kommo till Stockholm, föga däråt' uppbyggde.

Konungens och kronprinsens resa till Gefle var utsatl till den 20

Januari, och bevistade 11. Maj:t natten förul »it maskerad, som han

laiit anställa på operahuset livad tara, han därvid lopp, blef ej bekant

förrän låi -

it.

Emellertid skedde ankomsten till Gefle i bästa

välmåga, där efter etl präktigt intåg riksdagen den •_'•"> med vanliga

ceremonier utblåstes.

I

l rjpland

funnos hemman, som skjutsningsheavarel till och ifrån

riksdag kostade LOO plåtar.

"i Grefvinnan Höpken sade, ati bon i

al Harlequin och Å.gamemnon,

dessa

drågter i

More magazines by this user
Similar magazines