Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

hufvudmännen iili lugnets bibehållande. De adelamän, som vid 178

riksdag dels varit häktade, dels med dess operationer mest missi

oeb af sådan grund ej efter den visal sig på bofvet. uppvaktade nu ko-

nungen "'-ii blefvo af II. Maj:l med all nåd ansedde och emottagne.

Men eniol dessa fredsamma liknelser svarade icke de öfriga an-

stalterna. Utom den med skarpt laddade gevär och nödig ammunition

fors. •« lila vakten, som beledsaga! konungen, bevakades alla avenuer

till Btaden af militär, sas..m hade ett fiendtligt anfall varit befaradt.

De ofrälse stånden afhöllos, så \iilt ske kunde, från rådplägningar eller

samqväm med adeln*), och isynnerhet voro bönderna på sin klubb !»•

rakade ined en omsorg, som liknade arrest '

i. Många af adeln, som

ai -a besynnerliga anstalter trodde fråga kunna blifva "in våldsamma

försök, voro äfven försedda med laddade pistoler.

[»'•i kan vi«l detta tillfälle beqvämligast nämnas, att genom »1«-

bästa anstalter, fogade af ståthållaren Nordin, bvarken trängsel eller

dyrhet besvärade riksdagsmännen. Flere tafflar för konungens räkning

minskade äfven il-- senares kostnad, men ökte däremot ansenligen -

verkets, belsl vållemad och jämväl öfverflöd där regerade, synnerhgen

af vin och drycker.

Bland d^ssa var baron Armfelts den mest lysande. Denne upp-

blåste favorit, som ville gifva sig ett tillförne in» oss okändl satra-

piskr anseende, lät till detta bord dagligen bjuda gäster af alla stånd.

lian intog där själf främsta rummet, tillsade, lika såsom konungen,

_. qs början besökte några adelsman, och däribland

referendarien Berghman. borgareklubben i bastå välmening och för atl utmärka böjelse

för en medbroderlig saramanlefnad. Några -au. ;.^ii till u.-li ifrån sina qvarter skull.' blifvit antastade af okända p<

Se bondeståndets tryckta protokoller.

More magazines by this user
Similar magazines