Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 257

tung, uppstodo däraf många och särskilda meningar. Klan anfön

111,111 skäl, aii då olyckligtvis riksgälden ifrån _'i millioner rcdr vid

sista riksdag nu vore ökad med SV, millioner och således utgjorde en

summa af nära 30 millioner, syntea de billgångar, som vari! påräknade

till ansvarighet för ofvannämnde 21 millioner, nu blifva otillräcklige;

atl kreditsedlarnes billväxl i

anledning

af hemliga utskottets tillstyr-

kande skulle, då inga nya fonder voro utsedde till deras godtgörande,

minska deras värde och följaktligen höja del redan öfverklagade agio

mellan riksgälds- ocb bankomyntet; atl Löntagares och alla deras vill

kor, som nödvändigl behöfde bankomynt, därigenom skulle blifva odräg-

liga; och aii den del af bevillningen, som efter hemliga utskottets för-

Bpeciemynt, skulle i samma man blifva hut och

slag borde utgöras i

mer dryg, sann slutligen i

icke kunna betalas. .Man förlorade sju i

brisl

på billgång till specie- eller bankomynl

dessa

reflexioner, som blotl

gingo ni på svårigheterna af del uppgifna förslaget, man atl gifva an-

ledning till något bättre. Ledamöterna al hemliga utskottel själfva

vidgingo, atl deras bilistyrkande vore behäftadl i

stora

ofullkomlig-

heter, men en nödvändighet, då icke allenasl de skiljaktiga bankar,

adliga ledamöterna af utskottel hyst, blifvil overksamma emol de

ofrälse ledamöternas pluralitet, man ock all föreställning om stats-

verkets biträde lill gäldens afbördande afslagen, till följe hvarafochdå

man ej ville göra en riksbankrubl samt icke heller ansåg möjlig! atl

undersåtarne kunde åtaga sig ytterligare förökta pålagor, eti sa be-

skaffad! kreditsystem, som del utskottel uppgifvit, syntes vara den

enda utväg, i

l anledning

närvarande

bekymmersamma ställning vari! art vidtaga.

af sakens vigl och diskursernas mängd föreslog grefve

tiibbing, atl afgörandel måtte uppskjutas till morgondagen, Häremot

gjorde väl Landtmarskalken någon svårighet; men då adelns flesta ledamöter

synte- i samma önskan Instämma, medgaf han, atl måiel ännu

en dag måtte få hvila på bordet, dock med uttryckligt förbehåll atl

del morgondagen skulle afgöras.

Detta korta dröjsmål hade sa nära gifvit utbrott ål en eld, som

med en lycklig försigtighel blifvil qväfd under hela riksdagen intill

denna stund Konungen upptog der såsom etl brottslig! motstånd mo!

hans afsigber, såsom et! billtagsel försök att emol dess och brenne stånds

sammanstämmande mening utdraga riksdagen, hvars sim konungen

med en obeskriflig otålighel efterlängtade. Del är en sanning, atl ko-

händelse nungen hörl en spådom, de! riksdagen, i

A diet MA, , /. 17

den utdrages till

More magazines by this user
Similar magazines