Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

Konungens vidt sväfVande förslag, delade mellan hämnd uppå fran-

ska nationalförsamlingen och mot Danmark, på hvars bekostnad han

önskade att vinna den eröfringsära. krigslyckan mot Ryssland nekat

honom, uppfyllde fäderneslandets uppriktiga vänner med ej mindre bekymmer.

Därföre fruktades, att« oordningen i penningeverket snart

skulle återkomma, dels genom otillräckligheten af riksdagsförfattning-

arne, dels genom penningeödande företag af en monark, hvars håg aW

blänka i tideböckerna så litet rådförde undersåtarnes tillgångar och

tillstånd. Man förespådde af sådana anledningar, att ny riksdag ej

torde vara långt borta, helst sedan erfarenheten nu mer och merborde

öfvertyga konungen, att ständernas sammankallande tryggt kunde nytt-

jas, när han inför Europas ögon behöfde taga fasta på despotismen och

låta nationen erkänna monarkens skulder.

Under en oafbruten kurirväxling med flera utländska hof, synnerligen

det ryska, hvars beslut att deltaga i franska oroligheterna med

väpnad hand sades vara mindre ovillkorligt än konungens, och under

det verkliga krigsrustningar, särdeles vid tlottan i Carlskrona, förehades,

tillbragte H. Maj:t de näst efter riksdagen följande veckor ömsom på

Haga och i Stockholm, roade sig efter vanligheten med spektakler

nästan alla aftnar samt med maskerader om fredagarne.

Såsom hörande till planerna mot Frankrike förtjenar nämnas, att

svenske ambassadören därstädes baron Stael på H. Majrts befallning

nyligen lemnat Paris under förevändning al någon enskild resa: hvar-

tili H. Maj:t äfven låtit honom förstå, att naturligaste anledningen kunde

tagas af ett besök hos hans svärfar, den namnkunnige Necker i Schweiz.

.Men när baron stael tog vägen åt Sverige, i

afsigt att urskulda sig för

hvarjehanda på hans räkning förde beskyllningar, särdeles att han vore

nationalförsamlingen för mycket tillgifven, blef konungen så förtörnad,

att han uppenbarligen yttrade, det baron Stael vid sin hemkomst skulle

an-esteras och ställas under ransakning, hvarvid han såsom felande i

lydnad mot sin instruktion torde dömas frän lifvet. Baron Staéls

vänner prevenerade honom härom i så god tid, att han stannade hos

siu bror i

Östergötland

och därifrån skref konungen till med förfrågan,

huruvida H. Maj:! ville se honom eller ej. jämte tillkännagifvande, att

han både underrättelser att meddela, som han ej kunde förtro pennan.

Klan Lårer ej hafva hunnit alt häruppå erhålla svar.

I Frankrike

ansågs konungens af Sverige härfärd för ofelbar, i

synnerhet som misshälJigheterna mellan kejsaren och bemälta rike

hutade med etl nästan oundvikligt fredsbrott: och vår därstädes etter

More magazines by this user
Similar magazines