Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 273 -

tjena till upptäckande af flere brottslige, hoppades 11. Maj:t dock, att

större delen af dess undersätäre voro så trogne, så fasta

i sin tillgif-

\ .nliit som dess egel hjärta för dem huldi och faderligt. 11. töajrt

äskade slutligen, att ii- 1

till lugnets bibehållande inom riket livar för

sig ville, i stillhet afbida slutet af denna Bak, till den ändan

alla, som vistades i

landsorterna,

tills vidare måtte förblifva vid sina

hus. sann ingen komma till Stockholm utom allmogen, som för sälj-

bara varors skull därifrån ej borde afhållas.

Bestörtningen i landsorterna vid posternas uteblifvande och ännu

mera vid tidningen om mordgärningen mol konungen hade varit ovan-

lig. Den förvandlades mångenstädes, så bland allmoge som i

städerna,

till bitterhet, i den nian verksamma redskap tunnes till sinnenas het-

sande. Det i visst afseende qväfda adelshatel uppblossade i tull lågat

och en tilltagseD anförare hade ej halt svårighet att åstadkomma upp-

ror. Regeringens vaksamhet till förekommande af en slik vada för-

menar otfvifvelaktigt beröm. Dpsala stad till en början och de

öfriga städer i riket, till efterföljd af samma exempel, betygade deras nit

genom tacksägelser till Gud för räddandet af konungens lifoch besvär-

jande af Förenings- och Säkerhetsakten.

Den -•'> .Mars trodde nian sig hinna till sjålfva roten af sammangaddriingen,

då den i svenska riksdagshistorien så bekant h genom

sitt försök att mota 177l! ars revolution utmärkte ålderstigne general-

majoren haren Pechlin middagstiden blef inmanad i häkte. Generallöjtnanten

baren Klingspor hemtade honom hemma i dess hus; han

bibehöll den kallsinnighet, hvarmed han både i fält och vid mångfaldiga

tillfallen gått faran till mötes, och skämtade öfver sitt öde att alltid

vara med, äfven in på sena ålderdomen. Häruppå följde många arre-

ster. Pechlin hade varit betydande vid riksdagen i Gefle; han var känd

för etl mrefadt hai hade mot despotismen och mot konungens person,

ej mindre än ("f en djup intrig och list: han hade hållit bord i

Stock-

holm och sett myckel folk, aUa af oppositionen; di sökt hans

hus. ,i,. gom med honom stodo i

misstänkte, [nom tvenne dygn blefvo i

närmare

bekantskap, blefvo därföre

förvar

tagne: öfverste Gyllen-

rj llenstjema, majoren v. Bartmansdorflf,

kaptenen Wennerstgerna, stallmästareD Staöl ven Holstein, dess sen,

löjtnant Staöl ven Holstein, löjtnanterna Schultz och haren Ehrensvärd,

alla vid artilleriet. Dessutom fö Strussenfelt, fänrik v. Plom-

gren (båda Pechlins Blägtingar och boende i hans hus), afskedade kap-

Adlerbtth, Anteckningar, l.

More magazines by this user
Similar magazines