Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 282 -

träden på riddarhuset d. 9 Febr., 75. — Konungens förbindelse med de

ofrälse stånden, 77. - Konungen och Fersen, 78. — Plenum på riddar-

11

huset d. 12 Febr., 80. - Val till hemliga utskottet, 81. - Plena i de

fyra stånden d. 14 Febr., 81.

IV. Riksdagen 1789, 16—25 Februari. S. 83-106.

Stormiga wppträden på riddarhuset d. 16 Febr. : landtmarskalkens

klagoskrift, 83. — Plenum plenorum d. 17 Febr.; konungens strafftal

till adeln, 85. — Adelns öfverläggning, 88. — Förslaget till Föreningsoch

Säkerhetsakt, 90. — Wallqvist och Nordin, 91. — Ofräise ståndens

plena d. 20 Febr., 93. — Arrestering af patrioternas hufvudmän, 94. —

Nytt plenum plenorum d. 21 Februari för antagandet af Föreningsoch

Säkerhetsakten, 96. — Författarens uppträdande, 99. — Konungens

samtal med författaren samma dag, 101. — Liljehorn vice landtmar-

skalk, 103. — Öfverläggningar på riddarhuset d. 23 och 24 Febr.: ut-

skottsval, 104.

V. Riksdagen 1789, 26 Febr.—23 Mars. S. 107—128.

Samtal med konungen d. 26 Febr., 107. — Dalkarlarna på Drottningholm,

112. — Misstämning mot konungen, 113. — Hemliga utskot-

tets öfverläggningar, 114. — Bankoutskottet, 116. — Tillsättande af ett

bevillnings- och krigsgärdsutskott, 117. — Anjala-männens ankomst till

Stockholm, 118. — Benzelstjernas försök mot ryska flottan i Köpenhamn,

119. — Patrioterna och Säkerhetsakten, 120. — Nytt samtal med

konungen d. 14 Mars, 121. — Adelns öfverläggning om Säkerhetsakten

d. 16 Mars, 123. - Uppträden på riddarhuset d. 23 Mars, 127.

VI. Riksdagen 1789, 29 Mars-14 April. S. 129-145.

Kronprinsens examen, 129. — Plenum på riddarhuset cl. 31 Mars,

130. — Svaret på propositionen om Säkerhetsakten, 132. — Landtmar-

skalkens och talmännens underskrift därå, 135. — Hemliga utskottets

betänkande, 136. — Dess behandling i riksstånden, 137. — Riddarhusets

plenum d. 7 April, 140. — D:o d. 8 April: adelns bifall till hemliga ut-

skottets betänkande, 142. — Val af fullmäktige i riksgäldskontoret, 145.

VII. Riksdagen 1789: afslutning. S. 146—172.

Bevillningsfrägan, 146. — Öfverläggningar därom inom de ofrälse

stånden, 147. — På riddarhuset d. 21 April, 151. — D:o d. 24 April, 153.

— Konungens uppträdande pä riddarhuset d. 27 April, 156. — Riksdagens

atlysiiing, 161. — Ständernas afskcd d. 28 April, 162. — De

arresterade riddarhusrnedlemmamas frigifvande, 164. Författarens

samtal med konungen, 166. t- Förändringar i riksstyrelsen i följd af

Säkerhetsaktens antagande, 168. — Borgarståndets privilegier, 170. —

Bondeståndets d:o, 171.

More magazines by this user
Similar magazines