Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

Catharina 1

Resning i

III

Is död, 168. Konungens giftermål oeh första aktern

aammanlemad, L70. Ekonomiska och finansiella åtgärder, 173

målet mot grefve Knuth och dess slutliga afgörande, 175.

Anledningar till missnöje med konungen, 177. Europeiska fö]

lingar 1797, 179. Konungahuset och hofvet 1798, 183. - Tryckfrihetens

inskränkning. 185 E3konomiska författningar, 187. Oms

ningar i

i Paris, i

Europa

17 I


kongressen i Rastadl och

VIII. Inre förhållanden och yttre politik. Misstäm-

ning-. 1799. Sid. 196- '220.

Mis-v:i.\i och ekonomiskt betryck, 196. Konungens demonstra

tioner moi franska republiken, 198. Nitälskan föi ortodoxien, 199

201. Taubes död, 200. Hofvet, 203. Kronprinsens födelse, 204

Armfelts rehabilitation, 206. Spannmålsprisen och brännvinsbrän

Malmö och Norrköping, 207.

Göteborg, ningen. 207. Oroligheter i

Konungen och Upsala imiversitet, 209. Missstämning i

211. Riksgäldskontorets förlägenhet, 212.

Stockholm,

— Beslut om riksdags sam

Europa 17W, 215.

mankallande, 213. Krigshändelserna i

IX. Riksdagen i Norrköping. Konungens resor och

yttre politik. 1800. Sid. 221 248.

Riksdagens förberedelser och början. 221. Tvist om Lagerbrings

inväljande i hemliga utskottet, 224. — Tvist med Iandtmarskalken i

fråga om bankens publicitet^ 224. Konungens gillande af landtmar

skalkens hållning. 225. Kröningen, 226. — Bank- och finansl

Hemliga utskottets finansbetänkande, 230. Stormiga uppträ

den på riddarhuset, 231. — Konungens missnöje med oppositionsmän-

nen, 233. Riksdagens sim. 235. — Konungens sommarresör, 236.

Författningar om realisationen, 237. — Ekonomiskt betryck; handelns

stagnation. 239. Misshålligheter med England, 239. - Konui

resa till Petersburg i November, 240. Silfverstolpeska musikproces-

sen, 242. — Bonapartes segrar, freden i Lunéville och Europas politiska

ställning under 1800, 242.

X. Politiska förvecklingar. Inre förhållanden. Konungahusets

familjesorg. 1801. Sid. 249—277.

Tvisten med England i anledning af den nordiska sjökonventio

nen, 249. - Kanslikollegii upphåfvande, 250. England och 1 »anmärk.

Östersjön, 251. Kejsar Pauls död, 253. — Engelska flottan i

Armfolt i

256.

Stockholm, 256. — Befordringar, 258. - Förhandlingar med

England, S&. Råttegång mol amiral Wachtmeister, 262. Författ-

ning om realisationsafgiften, 262. Konungaparet hos Toll på Becka-

skog, 2t>3. Hädiska fursteparet i

Stockholm,

More magazines by this user
Similar magazines