Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

turligtvis occuperad med posten; men jag, t- 1 r x i t_r« - syndare,

med fullmakt in blanco ati göra fred.

.-.1

Jag infann mig försl hos grefve Ribbing och var så lyck] -

icke allenasi beveka honom, man äfven att förmå honom att följa mig

till grefve Bielke, där utgången länge rar ovise, men bl -kan,

sedan man tl< r reitererat 'len reflexion, att saken ej v<

affaire d'état, att den persons réputation, som frågan angick, var täm-

-

équivoqu h icke förtgente att illustri d sådan événe-

ni. -nr, att när en domare sagt sin mening, vore lian ej ansvarig för

pluraliteten, och att hvad som undfallit kungen kund'- förlåtas ar ett

ögonblicks hetta, icke ovanlig hos slägtlngarne af Wasahuset, och

hvaraf man visserligen denna gången icke önskat eller förmodat en så

funeste verkan. Med en innerlig glädje débarrasserad af papperen, rick


till kungen med goda svar och att anmäla deras excellenser.

Grefve Ribbihg kom genast, grefve Bielke sedan han hunnit kläda sig.

Alla tre blefvo nöjda med hvarannan, och allt gick förbi uran någon

sation eller uppmärksamhet i societeten.

Grefve Hermanson hade alla förståndets, snillets '»-ii själens för-

delar med alla hjärtats fel. Lyckan gaf honom tillfållen art étalera de

förra, och hans poltroneri hindrade honom art skada med de senare.

Hans ärelystnad underhöll hans arbetsamhet; hans talegåfva, hans

akrif- och arbetsmetod voro förträffliga. Han var afinable i tung.': _

men hans saillier voro alltid marquerade au coin do la méchanc

Grefve Beck-Frhs har alltid förefallit mig karikatyr af en

homme de qualité, ehuru han verkligen är det af alla titlar i världen.

Han förenar mod flere goda egenskaper och mänga insigter en ovanlig

drift orh lätthet i begrepp, omdöme och arbetssätt Han var vänfast

emot sina vänner, gärna deras protecteur, tgente dom stundom Ii-

rättvisan- bekostnad. Han piquerade sig af Adolf Fredriks intåmité och

atr hafva varit hans maquereau.

Grefve Schwerin, grefve I' . friherre Wrangel, friherre Falken-

gren och grefve Falkenberg egde alla do meriter uti do tjenster,

kliidr. uti sina tänkesätt för konung och fädernesland, - dem

värdiga både af samtidens och eftervärldens högaktning' De gingo

mod äran en jämn väg.

Grefve Schwerin tog döden i

sin tjenst. Sedan de 70 uttolkare

funnit uti enkedrottningens biljett vid kronprinsens födelse sådan;

nior, som -ai te henne i

jämförelse med Rodogune (som man da sett), skio-

kades grefve Schweiin till Fredrikshof att detomnera Hennes Maj:ts till-

More magazines by this user
Similar magazines