Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 6 -

letande, af koinmissorialdomstolens bruk i stället för de lagligen van-

lige. Man skyller isynnerhet baron Armfelt och revisionssekreteraren

Låstbom för dessa våldsamma råd. Men hertigen, angelägen om lug-

nets återställande, fattade en både ädelmodigare och rättvisare plan.

Den 31 Mars, då jag uppvaktade H. K. H. för att taga dess be-

fallning om en kastpennings föreslående vid kongl. begrafningen, ytt-

rade jag mm häpenhet både öfver de ogärningar, hvartill jag mast vara

samtida vittne, och de ohyggliga uppträden, så inånga till större delen

oväntade personers invecklande däruti mer och mer företedde. Hertigen

svarade då rent ut, att han "klipper af hela härfvan", emedan

den vore sa lång och trasslig, att man ej visste, hvar ändan kunde

finnas. Ifrån denna dag hördes ej heller af nere arresteringar. Her-

tigen yttrade vidare sitt bekymmer att vid 43 års ålder börja en för

honom ny och ovan carriére. .Tag svarade, att just denna ålder stadgade

vårt hopp, det han skulle blifva en god och vis regent : helst han både

redan ådagalagt sig vara en hjälte och jämväl lärt, hvad det vill säga

att vara undersåte. Hertigen gillade dessa erinringar och tillade, att

han ärnade i hela sin regering följa samvetets föreskrift, emedan han

alltid hade för ögonen det väsende, hvilket konungar, lika me' de

I

ringaste af deras undersåtare, äro för sina gärningar redo skyldige.

Vidare berömde han adelns förhållande och nämnde, att icke långt före

salig konungens dödsfall hade Carl de Gteer, Stierneld, Claes Lewen-

haupt och grefve Brahe varit uppe hos H. K. H. och, till ådagaläggande

med hvad afsky de ansågo våldsgärningen mot salig konungens lif, till

budit sig att nu besvärja den tillförne sä högt motsagda Säkerhets-

akten, hvilket de anhållit, att H. K. H. hos konungen täcktes anmäla,

men hvilket i anseende till dess försämrade tillstånd och påföljande

död icke kunnat ske.

Häraf uppstodo vidare flera betraktelser öfver besynnerligheten

af närvarande ställningen, i det konung Gustaf III med sin.död verkat.

hvad han med all sin möda i lifstiden ej uträttat, att fä Säkerhetsak-

ten allmänneligen och utan motstånd besvuren. Jag meddelade äfven

hertigen den särskilda anmärkning, jag gjort öfver mitt fäderneslands

olyckliga öde, som inom en tid af några och 70 år måst undergå 13

revolutioner eller sådana skakningar, då allmän och enskild säkerhei

varit i

fara*).

Detta kan ej vara verkan af en slump, utan måste

halva sin orsak i något konstitutionsfel, hvilket så länge det ej undan-

') 1719, ii, 27. 38, II, 43, ÖO, tiö, 68, 72, 88, 89, 92.

More magazines by this user
Similar magazines