Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

11

ii uppåt fönstren och helsade på dein, han kände. Då han ned-

föll atl emottaga döden, var hans hy ännu röd ochhvit; och allt, hvad

mänskligheten eger förskräckande, tycktes sakna sin förmåga uppå

hans sinn

Medan alla stånd, alla Landsorter i

rike!

i-r* ' '* *i »

' styresmän

och

deputerade täflade atl inför öfverhet och konungahus betyga sitt nil

och beklaga rikets förlust, var utseendet af den tron, Gustaf III lemnai

blodig och tom, ganska förändradt. En ung furste fyllde densamma

ännu blott med sin namn; och den prins, som i

hans

ställe utöfvade

hans rättigheter, syntes däruti vidtaga helt ohka grundsatser mot hans

företrädare.

Konungens hof och lefnadssätt imdergick nästan ingen förändring

ifrån det, han fört såsom kronprins. Vid hans bord bjödos allenast till

middagarne något flere personer, och om söndagarne höllos predik-

ningar i hans rum"). För öfrigt fortsattes II. Maj:ts undervisning på

samma vis som tillförne. Bertigen af Södermanland inrättade sin egen

Lefnad med den strängaste ordning, livar morgon kl. 10 besåg han

paraden, tog däruppå emot rapporterna, gaf cour ål dem, som ville

uppvakta honom, samt audienser åt dem, som hade oågot atl andraga.

Han sysselsatte sig därefter till kl. :.' med

regeringsärenden i

konselj-

erna, åt därpå middag, använde äfven en del af eftermiddagarne till

audienser och regeringsärenden saml aftnarne att genomgå den fram-

lidne konungens efterlemnade papper, hvaribland myckel skall funnits.

som girvit vissa personer en ojäfaktig stämpel och hastat deras öde.

Med regeringsärendenas föredragning återställdes en länge saknad ord-

ning. 1»'' föredragande anbefalldes att hvar måndag förH. K. 11. uppte

'i'- förra veckan inkomna mål, dem de fingo tid, dag och timme


art föredraga, utom rapporter och mera skyndsamhet fordrande ären-

den, som dessemellan genasl fingo företagas. Lika beskaffade Listor

skulle hvar måndag riksdrotsen tillställas öfver ärenden, som II. K. II.

befallt i

den

veckan föredragas i

Själf rodnade hertigen icke att i de

rikets

ärenders allmänna beredning.

mål, han ej kände, vidgå sin okun-

nighet, begära upplysningar och afhöra dem med största tålamod. Man

om en noggrann rättvisa, gjordes ej afseende på personer, och bonde-

En gardessoldat mördade (a dagar efteråt sin korporal. II. ni arrestera-

-Ii sade via förhörel sitt --k;ii varit att ta dö som Ankarström.

refve Gyldenstolpe, som tillförne var vice guvernör, nämndes nu af liertill

guvernör för den ungt konungen mod samma företrädesrättigheter, som

riksråden fordom ogt, och förbättrad lön.

More magazines by this user
Similar magazines