Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

13

som pfi il«-r;is vägnar för Benl kommi! lill Stockholm, till fägnads be

tygande öfver konungens räddande ut ur den tara. hvanned han varil

botad, ad Sveriges nu rarande läge ej tillä! aågol väpnadt deltagande

i iranska

angelägenheterna; hvarpå icke allenasi M. Damas återreste

till Coblenz, utan general d'Escars till Petersburg, och grefvarne Bouillé,

far och son, t.ogo afsked utur svensk tjenst, dock med bibehållande af

deras löner såsom pensioner.

De af framlidne konungen med största förtroende! nyttjade per

söner stöttes icke, men förlorade efter hand sitl inflytande. Däremo!

sökte hertigen visa. det han hos dem, som voro kände för opposition,

icke misströstade om nit för fäderneslandets väl. Ett märkligt exempel

var. att baron Carl de Geer fick anbud om et! rum i allmänna

beredningen, hvilkei dock denne sig undanbad; äfvensom hertigen i

beredningen öfver regala pastorats förslag gal' biskop Wallqvisi och

prosten Nordin sin hofpredikant, doktor töurray, till medarbetare. Le-

damöterna i

högsta

domstolen, med bvilka ombyte borde ske den i:,

Maj, blefvo på ett år bibehållne, och det enda lediga rummet bland

frälse ledamöterna uppdrogs ät presidenten baron Kurck, en allmän!

aktad man. som sedermera äfven intogs i

hertigens

konselj.

Ingen märkte en större förändring än baron Armfelt. Hertigen,

Bom tillförne för honom nödgats hafva complaisancér emo! sin vilja, nytt-

jade nu sin makt alt inom rätta gränserna af hans ämbete inskränka

denne högdragne medregent Elans adjutanter bänvistes hvar till sin

regemente, och befälet öfver nya gardet, som varit honom uppdraget, öf-

verlemnades ål öfverste Liljehorn, n. k. n. ^ände de nedriga vägar,

baron Armfelt lunkat att söka stadga en vacklande kredit och hvaraf

någo! tillförne är anfördt; han hade ock blifvit varse, huru han redan

M lisma med unge konungen, för att åtminstone i

framtiden

resa

sig från ett nu oundviklig! fall i. Detta fullkomnade han- föresats att

-kilja honom ifrån sig på bästa sätt, som ske kunde, tillika med hans

förnämste anhängare, hvilkei längre fram kommer at! omröras i

ordning, de! verkställdes.

den

sig från deltagande i kejsarens och konungens af Preussen Hendtlighoter mot

svenska

Frankrike, k andra sidan hade han etl 9nskadt,ja gynnad! tillfälle, att i natio

nen utsprida jacobinska satser och Rfven i

i 01 b jämlikhet.

sinnen ingjuta sina landsmäns

Ise till ii iii.

i Baron A.rmfel1 hade alltid hafl ögaJ fäsl pA denna uppgående sol. Del

var på hans råd, kronprinsen Bck i rum regeringen 1791. Denne herre var ej därom

okunnig.

More magazines by this user
Similar magazines