Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 14 -

Et1 ännu plötsligare öde hade öfvergått en annan af salig ko-

nungen till högt anseende uppdragen gunstling, presidenten grefve

Munck. Denne, som ifrån torftighet och ringhet var uppbragt till hög-

het och välmåga, kunde af ingendera mättas; isynnerhet var hans lyst-

nad efter rikedom oinskränkt. Jämte ansenliga löner och stora presen-

ter, som gjort honom förmögen, hade han ock genom hvarjehanda spekulationer,

hvartill myntväsendets oreda under kriget gifvit honom

och flera bästa tillfälle, förvärfvat sig mycken vinst. Isynnerhet be-

tjente han sig till den ändan med fördel af de så kallade Fahnehjelmar,

dem han med stor rabatt i Stockholm tillväxlade sig och sedan till

fullt belopp i Finland, hvarest de godkändes i krön o uppbörder, förvand-

lade i varor, hvilka han slutligen med förnyad vinning i Stockholm

försålde. Allt detta lyckades utan svårighet eller åtal; men sodan han

sistlidne vintern hade till en judo i Finland öfversändl 30,000 r:dr i

ofvannämnde sedlar, funnos dessa, när de af juden utgäfvos, falska, och

juden blef arresterad. Han uppgaf genast presidenten Munck såsom

sin fångesman. Denne nekade ej heller att så var; men lät underhand

förstå, att han fatt dem af baron Armfelt och Klihgspor. Det begynte

ock förljudas, att en fabrik af falska Fahnehjelmar voro i full gång

under konungens egna ögon. som sades däraf dela vinsten. Emellertid

kom doek undersökningen af förfalskningssaken till kämnersräfcten i

Stockholm, där grefve Munck icke ville comparera. och under tidsut-

drägten härmed dog konung Gustaf III ¥

).

Don allmänna uppmärksamhet, som denna invecklade och smut-

siga sak ådragit sig. bragte hertigen att söka därutinnan komma vill

snaraste möjliga upplysning och slut. (irefve Munck. förekallad hos

hertigen i riksdrötseris närvaro nyss efter påsk. måste på förekomna

anledningar skrida till den bekännelse, att han själf låtit eftergöra

dessa och flera Fahnehjelmar till belopp af 92,000 r:dr; och att sådant

skett med biträde af en lärling i Fougts boktryckeri och af en i Stock-

holm bekant mekanikus kapten A.pelqvist. Hertigen, som ej ville för-

nedra grefve Muncks värdigheter genom det laga straff, detta brotl för-

tjeni. lät honom i ställe! i en egenhändig skrift afsäga sig sin grefve-

i Om konung Gustaf III fatt lefva, hade Lcke allenast Munck varit förlorad,

atan förmodligen drottning Sophia Magdalena blifvil förskjuten saml Gustaf Adolf

förklarad för batard. Konungen både i Aachen fattat tycke tör en preussisk prin-

nytt

sessa, som sedan blef gift med prins Radziwill, ocn med henne ftmal ingå i

äktenskap. (G-refvinnan Lantingshausen).

More magazines by this user
Similar magazines