Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

10

»ftei pä gjord ansökning flyttade till deras hus, att därstädes hållas

under lindrigare bevakning, till dess dom kunde moi dem Calla; en

förman, hvilken Liljestråle redan tillförne i

åtnjutit.

Den 10 Maj fällde hofrätten sitt utslag i

anseende

till sin sjuklighe!

detta märkvärdiga brott-

mål, hvilkel enligi författningarne underställdes Kongl. Maj:ts pröfhing

nii dess högsta domstol, hvaresl del till alla delar bekräftades, utom livad

Enhörning angick, den hofrätten dömt till 8 dagars fängelse Tidvatten

och bröd, men högsta domstolen därifrån frisade, och fördenskull al hof.

rätten den 24 Maj afkunnades. Del innehöll, att grefve Born och Rib-

bing (Claes Fredriksson och Adolf Ludvig Fredriksson) skull'' mista högra

handen, halshuggas och steglas; Liljehorn och baron Ehrensvärd (Carl

Pontus Samuelsson och Carl Fredrik Carlsson) mista lit och ära samt

gods och varda halshuggne; kansbrådel von Engeström (Jacob Eng

ström) mista adlig sa väl som riddarevärdighe! och ämbete samt försin

öfi-iga lifetid hallas i fängelse på någon fästning; majoren v. Hartmans-

dorff mista ämbete och etl ar hallas i

fängelse

på fästning; kongl. se-

kreteraren von Engeström mista ämbetet; kopisten Liljestråle hallas i

i va

månaders häkte; samt generalmajoren Pechlin, såsom hvars sak

till framtiden utställdes, tills vidare hallas i

fängelse

på Carlstens fäst-

ning, för atl al presterskapel flitig! till bekännelse förmanas ; hvaremot,

utom de redan ofvan nämnde personer, mot hvilka aktör ej funnii ^iu

befogad atl aågol ämbetspåstående göra, häradshöfdingen NordeU från

allt ansvar fulleligen frikändes. Angående baron r>i (Thure Stens-

sons) qvarlåtenskap, ilen akter påståtl böra vara förverkad under kro-

nan, fann hofrätten Skilt påstående böra förfalla, sedan lian genom våld

a sin egel lik innan han kunnat höras, undgåtl del öfvertygande om

brottslighet, som i

bör ega rum.

kap. missg.-balken fordrar, då sa beskaffad! straff

Efter afhörande af detta utslag anmälde genas! grefvarne Horn

och liibbing, öfverstelöjtnan! Liljehorn, baron Ehrensvärd, kanslirådel

\ . Engeström,

att Wc ärnade snka däruti ändring hos Kongl, Maj:! i

förhoppning an därtill åtnjuta 30 dagars rådrum, i

stöd

af en åberopad

författning af L749, hvilkel dem äfven, oaktad! aktörs motsägelse, af

hofrätten beviljades. Likaledes vände sig ock generalmajoren Pechlin,

kongl. sekreteraren v. EngestrC ch major von Hartmansdorff med

besvär till konungen; och åktur anmälde äfven dylika öfver hofrättens

utslag i

hvad

del rörde kongl. sekreteraren \. Engeström •

höfdingen Nordell.

•« J i hårade

More magazines by this user
Similar magazines