Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 45

Ibland ungdomen vid Upsala akademi märktes häröfver ''ii be-

tydlig jäsning; de studerande anlade sorg med svarta krusflorsk

der öfver don förlorade tryckfriheten; de sjöngo högtidligen en -

skrin öfver det tillika med en vers till frihetens och jämlik-

ris heder:

Frihet och jämlikhet rade bland oss!

Upplysning spridi bl bloss!

Lydom dess röst!

1 våra brösl

Kännom dess räl I !

Kännom vår styrka, resten är lätt.

dessa tänkesätt, dem de föresal I

planta

i sina landsorter, förenades etl svuret hat till adeln; dock öfverenskommo

de atl hälla sig hell stilla och ingen ofreda. De höllo fram

|.a vintern konventer eller slutna sammankomster, där ta] höllos, fulla

af moderna frihetsprinciper. Dessa sammankomster blefvo dock ändt-

ligen förbjudna.

När Thorild uppfördes till hofrätten den 24 December Lill förhör,

skockade sig en mängd ungl sysslolösl folk omkring vagnen, ro

"Lefve Thorild och friheten!" och gjorde etl bull< ,

ehuru

utan

annan verkan, gaf anledning tiH en allvarsam varning dm 27 l>ecem-

ber tVAn öl lållaren till stadens innevånare au akta sig för slika

äfvenl i

illiga upptåg, så kärl dem vore att ej på ställel fängslas ocn efter

i\ ändigheterna lagli i

Thorild, -

ffas.

I fräckhel

inför hofrätten försvarade sig, dö

ii bröd. lian besväi öfver

utslag hos konungen. Advokatfiskalen, såsom aktör, anförde

del

sadi s på befallning, besvär

-.111 tur Lindrigt, påstående atl Thorild borde mista lif, ära och

Konungen skärpte hofrättens utslag och dömde honom den _!_'

Februari till lyra ars landsflykt, hvarå verkställighel genast följde. Tre

ar därefter utn jen honom till bibliotekarie vid Qreifswalds

lemi.

Del är frän denna stund - hertigen, eller rättare hans alls-

mäkti] ifvare, alldeles ändrade sitl i

sex

månader följda system.

I

Friheten förekom dem nu alll för vådlig, och de utestängde den sedersamma

nit. som den af dem så myckel klandrade Gustaf IIL

- Reuterholm, frih ionens förmente hjälte, sådan han

More magazines by this user
Similar magazines