Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

var emellertid arresterad. En m för

mmanskockade, vid namn Just, blef ock inmanad i

häkte. Elan-

sakningen öfver bröt »fverlemnades till Svea hofrätt. Kor!

efter arresterades en ung handlande, Ebel, som talal i

deras

aamn på

gården, och handtverkaren Sandberg. Efter en långvarig ransak-

oing, hvarigenom inga flera medbrottsliga kunnat uppspanas,

Ebel nitii :. års landsflykt och Jusl och Sandberg med .

-

och bröd. Actor hade mol Ebel gjort påstående om dödsstraff, men

hofrätten dömt honom till en månads vatten och bröd.

Staden, och ännu mera landsorterna, sattes i

häpenhet

öfverden

i hårda ordasätl författade proklamationen. .Man hade sett ett upplopp;

man trodde sig känna dess tillfälliga anledning; men upproriska ai

ningar och förrädiska ståmplingar voro något äfven så oförmodadt

förskräckande. Under allt detta ville man veta, att baron Reuterholm,

närvarande hos hertigen, då slottsborggården var uppfylld af de sam-

manskockade, tillstyrkt, att man borde skjuta skarpt till hämmande af

ett upplopp, som upphörde och lemnade efter sig den fullkomlig

stillhet, så fort den ringasto beväpnade styrka \ Det skall

varit grefve Schwerins förtjenst, att ej dessa onödiga våldsamheter

blifvit föröfvade.

Då man å ena sidan tog don begångna oordningen i


hög ton,

var man å den andra färdig till ett offer, önderståthållaren Liljen-

sparre var af allmänheten härad. Man Batte på hans räkning

han o,-k skrämt hertigen; andra till och med, att han tillställt upp-

loppet för atr vid dess stillande blifva nödvändig; förevändningar för

eg, ovånskap och förföljelse förmodligen dikterad.' och som donna

- 'i ej träffade någon oförtjent, men kanhända med öfverilning ut-

•nom från sitt ämbete. Den 9 Januari kallades han

af rikskansleren, och honom förständigades, att IT. K. H. förordnat honom

att skyndsamligen rosa till Pommern för att biträda regeringen

att halva ett vakande öga på de dagligen tilltagande franska emi-

granterna i

H.

Maj:ts tyska besittningar. Emellertid var en ny u

ståthållare nämnd, revisionssekreteraren Nibelius, och en ny polismä-

. advokatflskalen

Norlin, i den

flyttades till assessor i Svea

l 2500

yngre Liljensparrens ställe, som

hofrätt. Qnderståthållaren Liljensparre

r:drs lön. Han afreste ännu inom fem dagar, sedan han

vara vittne till fröjdebetygelser öfver sitt entledigande med pas-

quiller och illuminationer samt varit menighetens syndal k. Under

: blef

han sulterad.

More magazines by this user
Similar magazines