Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

51 -

hållaren, Commendeuren och Riddaren med Gud AUsm

val -\ kholm den 12 Januari 1793.

Til] Öfverståthållaren och i

ommendeuren

CARL.

m. m. C. \V. Mod<

De härutinnaQ förekommande betänkliga utlåtelser om \x\

och förräderi blefvo i

borgmästaren

Dllners svar på i

föga smickrande sätt rectifierade. Beskyllningen a skot-

-"Hi efter all liknelse aldrig egt rum) varit köpt, syn

misstanke, att ryske ambassadören haft del i anläggningen af upplop-

rjppmaningen t

ill borgerskapel att vara delatorer af sina därut-

innan delaktige anhöriga var immoralisk och onaturlig; och, då II. K-

H. an han ull betygande af sin ynnest nämnt en unde

hållare af ofrälse ståndet, auktoriserade han faktionerna och s;

mer honorera en fordran än förtjena en erkänsla. Den löjlig! prydda,

galimathiatiska '"-ii osammanhängande skrifarten är inn< I

Utom de svar, som i hållna tal på Stockholms rådhus g

meddelades, fingo öfverståthållaren med stadens 50 äldste den 15 Januari

företräde hos H. K. H., då borgmästaren ÖUner och komn

rådet Arfvedson ånyo höllo tal med tacksägelser för de mått, H. K. H.

till lugnets bibehållande och försäkran om trofastaste nit. Under-

ståthållaren, Ullner och Arfvedson befalldes att äta middag med II. K.

II.. och om aftonen på operan emottogs II. K. H. med handklapp

hurrande af parterren.

Under dessa oroligheter hade mot författaren af periodiska skrif-

ten "Patrii Philipson, en våldsamhet och en svaghet äfven

inom bvå dagar blifvit begångna. I

anseende

till hans oblyga skriisätt

och införda yttrande till rådprotokollet af k. Gustaf III rörande tryck-

friheten åi 1774. snörrätt stridande både mo1 de inskränkningar, denne

herre själf sedermera gjorde, och dem den nya förklaringen medförde,

blef Philipson på 11. K. Ers befallning genom revisionssekreteraren

Lode (som den 7 Januari var till verklig justitiekansler utnämnd) an-

tyd.! att ofördröjligen lemna Stockholm. Denna lettre de cachetf

som i

dock inom om, då tillika honom lemnades hopp atl få

-in afbrutna skrift, hvilken dock emellertid var och förblef afstan-

ill följande sommaren.

Den uppväckta farhågan fortfor och underhölls af anledningar,

sig själfve ringa blefvo stora och hotande i

ning. Man kund" ej skilja sig vid den föreställnii

dad

inbill

More magazines by this user
Similar magazines