Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

stod i sammanhang med vådliga anläggningar i flera orter af riket:

och grefve Löwenhjelms depecher från Köpenhamn om ett bittert miss-

nöje i rikets södra landsändar, skrifna mera för att ställa sig in än att

afvända faror, ökade dessa bekymmer.

Hertigen blef nu betänkt uppå att sammandraga flera trupper i

Stockholm. Flera mogna män afstyrkte detta steg såsom både onö-

digt och kostsamt; men när grefve Gyldenstolpe den 20 Januari hos

H. K. H. anmälde, det han af pålitliga personer hört, att utlåtelser voro

fällda, som utmärkte, att konungens lif var i fara, skyndade hertigen

att genast inkommendera två kompanier af lifregementet till häst.

De intågade efter uppbrott om natten den 22 om aftonen, sedan det

blifvit mörkt, till hela stadens förundran, och det som mera var, utan

att förste generaladjutanten grefve Sclnverin, ja, majoren af regemen-

tet baron Stjerncrona, som vistades i Stockholm, visste ett ord däraf.

Hertigen, som på skedda föreställningar fann, att han förhastat sig, i

det han ej förut undersökt grefve C4yldenstolpes uppgift, anbefallde

honom väl att tillkännagifva dess anledningar, som bestodoi berättel-

ser af en gammal taffeltäckare, med hvilken anställdes "procés verbal"

den 26 och 28, utan att någon reda eller bevislig grund kunde finnas

men emellertid förstärktes besättningen i Stockholm den 25 med flera

infanterikompanier af lifregementet, och i Februari månad fick husar-

regementet ordres att från Skåne marschera till Stockholm till lifrege-

mentets aflösande för att där tills vidare förblifva, till statens stora

gravation och officerarnes ej mindre missnöje, som då måste afsäga

sig passevolancen, hvilken i Skåne gifvit dem en betydlig inkomst, men

i Stockholm blef otillräcklig. Hertigen gjorde den 1 Februari en verk-

lig förlust genom grefve Schwerins bortgång, som, ledsen vid det osammanhängande

och svaga sätt, hvarmed ärendena sköttes, och stött med

baron Beuterholm, nedlade sitt första generaladjutantsämbete och fick

till efterträdare öfversten baron Bror Cederström, mera berömd för sin

smak att mästra uniformer än sina militäriska talenter och insigter.

More magazines by this user
Similar magazines