Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 54 -

varit verklig-, hade äskat. Ett af de steg. man ansåg nödigast, var förekommande

af alla förmenta klubbar och sammanskockningar i Stockholm

genom polisens åtgärd. Uppmärksamheten på dessa sistnämnde

sträckte sig sä långt, att patrullerna ej tilläte flere än tvenne personer

i mörkret att på gatorna följas åt.

Hit hörer att berätta, det en afskedad fricorps-fänrik, vid namn

Laurbeck, i samråd med en polisbetjent, Kempf, angaf en af illasinnade

sammansatt klubb, som skulle vara på Söder och bivistas af Björkman,

Schön och andra af forna oppositionen. Men när de anklagande skulle

föra polismästaren dit, fanns allt ogrundadt och de själfva inmanades i

häkte, ställdes under ransakning och öfvertygades att af hopp om be-

löning hafva uppspunnit angifvelsen. Laurbeck dömdes af hofrätten

till döden, hvilket straff af högsta domstolen mildrades till 28 dagars

vatten och bröd, schavottering och fästningsfängelse. Polisbetjeiiten

straffades ock med vatten och bröd.

Baron Reuterholm, som ensam och odelbart egde hertigens för-

troende och således i sjelfva verket var rikets styresman, följde utan

råd sina egna grundsatser, kanske välmenta men irriga, sammansatta

af adlig fördom, mystiska inbillningar, misstänksamhet och häftighet.

Somnambuler tillfrågades om tillkommande ting: och på någons före-

ställning, att ofrälse stånden borde hållas vid bättre lynne, svarades, att

företräden stånd emellan vore grundade i vår Herres ordning samt

hade sin urbild i de himmelska hierarchier m. m.

Den 8 Mars tillstundade i Upsala jubelfesten till firande af det

där 200 år tillförne hållna möte. Föga fattades att hvarken konun-

gen eller hertigen bevistat denna i svenska kyrkan så högt ansedda

högtidlighet, sedan en gumma, som lärer varit förryckt, en dag uppkommit

i hertigens rum och begärt tala vid H. K. H. för att varna

honom att ej resa till Upsala, där hans lif vore i fara. Denna spå-

kvinnas ord gjorde intryck och instämde med andra lika mörka aning-

ar. Man ärnade ock verkligen inställa hela resan under förevändning

af en i Upsala grasserande smittosam sjukdom: men som alla rykten

i det afseendet funnos alldeles ogrundade, och att ärkebiskopinnans

samt några få andras insjuknande endast därtill gifvit anledning, före-

togs ändtligen resan och aflopp efter åtta dagars vistande i Upsala

utan minsta olycka.

Denna fest var och förbiet' denna gång en blott ceremoni. Till

deltagande med presterskapet uti kyrkomötet utnämndes riksdrotsen,

rikskansleren, riksmarskalken, presidenterna baron Kurck och Eteuter-

More magazines by this user
Similar magazines