Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

holm. Hertigen s.jälf öppnade aetsamma. Det till II. K. II. slut

.i betänka inades ovidrördt, och öfverseende! af ilen nya

profpsalmboke sh profbibeln uppsköts äfvenledes, sedan ärkebiskopen

förgäfves anhållit om \ ;

itnämnånde till den ändan.

De till mötel hörande protokoller "di Qera handlingar blefvo sär-

>kililt tryckta och göra svenska clerus heder. Mötets beslut eller slut-

betankande innehöll försi cleri svar på hertigens propositioner

bästa medlen till religionens befrämjande, skolverkens förbättring och

lapparnes undervisning, synnerligen i

Kusamo

Lappmark. Särskild! un-

derdånigt betänkande af clerus innefattade anhållan om kommitterade

till öfverseende af bibelöversättningen, nya psalmboken och handboken,

-ann anstalter till förbättrade kristendomsläroböcker, kristendomens

fortplantning i

Lappmarkerna,

hospitalsfondernas bibehållande till sina

ändamål, äktenskapets och sedernas bevarande i

inskränkning i

synnerhet

nödig

belgd, krogars

vid kyrkorna, och afböjande a!' lättsinniga

anfall mol religioner och presterskapet i

tryckta

skrifter. I»'- nogarda

kommitterade, alla af cleri ledamöter, utnämndes af hertigen om hösten

1793. För öfrigl voro hertigen och hans favorit alldeles icke benägna

formerna, ehuru både menlösa och till tidernas förändring nästan

nödvändiga

More magazines by this user
Similar magazines