Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 58 -

uppdrogs honom i Februari att begifVa sig till Pommern för att såsom

föredragande af pommerska ärendena, af hvilka han borde ega fullkom-

lig kännodom, söka till ordning och redighet bringa do i mycken viller-

valla råkade kameralsakerna, i hvilken förrättning honom i pommerska

regeringen tillades ett rum näst känsloren och ett däremot svarande i

pommerska kammaren. Zibet förebar förgäfVes, att sådant hvarken hörde

till hans ämbete eller egentliga kunskap; befallningen förnyades med

tilläggning, att hertigen ålade honom inom den 9 Mars. eller sin

återkomst från jubelfesten, vara på resan. Då föregaf han opasslighet.

ETnder denna svepsak qvardrö.jde han under hela Mars månad, hvarvid

grefvé stackelberg nästan var frän honom oskiljaktig.

Efter flera förnyade, men fruktlösa försök att undslippa den an-

befallda kommissionen, skref han ändtligen i April månads början ett

bref till H. K. H.. hvarutinnan han uttryckligen förklarade, att han densamma

ej antoge, hvarpå först beslöts, att låta fiskaliter tilltala honom

inför kanslirätt, men slutligen i konseljen den 11 April det parti togs,

att H. K. H. för olydnads skull entledigade honom från statssekreterare-

ämbetet, med tilllägg, att ifall han reste till Pommern att elär förrätta

den regeringsråds-beställning, han innan befordringen till statssekreterare

innehaft, skulle han få behålla sin lön på pommersk stat, 800 rdr. iHan

hade ej statssekreterare-lön). Justitiekansleren Lode besökte honom

;>å hertigens befallning, att härom meddela honom kunskap: då han i

anledning af den gifna optionen rent af nekade att resa till Pommern

och där emottaga en mindre syssla, afsägande sig den ifrågavarande

lönen. Han afreste kort därefter på befallning till Skåne, ingalunda

lottlös i inkomster, emedan han bibehölls vid 1000 rdrs pension, hvarpå

han egde konung Gustaf III:s brevet, intill dess han kunde furhjälpas

till en mission, utom 300 rdr af konungens handkassa särskildt. Efter

mer än 3

/« års brefväxling med statssekreteraren grefve Barck bragte

Zibet sin sak så vida, att han äfven fick behålla hela sin lön på pom-

mersk stat utan annat villkor än att blott afhålla sig från den ort.

hvarest hertigen vistades. Härutinnan skedde ock frikallelsr 17i»ö. så

att han om hösten fick komma till Stockholm och bivistade där hofvet

hela vintern.

Den 19 Februari nedsattes en kommitté att föreslå de bästa utvä-

garne till förekommande af yppighet och öfverflöd. Denna hade befall-

ning att inom en månad inkomma med sitt betänkande. Den tillför-

ordnade kommittén arbetade med all flit och verkställde befallningen

'.nom förelagd tid. Dess betänkande gick hufaudsakligen ut uppå att

More magazines by this user
Similar magazines