Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

61 -

alltid i beredskap att livar efter annan ingifvas, sä for! någon i

vation af statsutredningen L r .'.>ni.-~. föreföllo dessa ur flera skäl miss-

tänkta*). Statsutredningen, bekymrad huru härmed skulle förfara

slöt atl rill regeringen afgifva berättelse om detta förlopp samt hem-

ställa, atl redogörelsen skulle underkastas kammarrevisionens pröfning.

Dock kom sådant ej till verkställighet detta är, utan om sommaren

.•inträdde grefve Ruuth resan till Pommern och tillträdde där sitt gene-

ralguvernement.

dningen sysselsattes annars hufvudsakligen med en re-

digare och enklare ordnings införande i allt det. som rörde kronans in-

komster och utgifter, allt, så mycket möjligt var, mål

das från sina behöriga verk. Hvad ket och riksgälden beträffade,

.terna högst obehagliga och lade grund till don mörka

tatla. som statsuiredningen om våren uppg fver rikets tillstånd,

hvaraf korta begreppet var. att mod mycken hushållning och indrag-

ning af flere ännu subsisterande utgifter, kunde dessa verk möjligen

bära sig till den tid. då unge konungen borde stiga på tronen, och

ständer kunde sammankallas att rådföras om anstalter för framtiden.

Kommerserådet Lagerheim, rådfrågad livad ir bekymmersam

ställning voro att vidtaga, skall äfven svarat, att han såg,, ingen >äk-

n att kasta sig i 3 armar. Detta miss Statsut-

redningen blef ifrån den stunden sstänkt verk: dess råd om in-

dragningar idamöterna ansågos med köld, och hofkans

Engesl .

30m

mycket understödde statsutredningens gifns

-amt påminte baron Reuterholm att lata den ofvanomrörda tableau

öfver rikets tillstånd hos hertigen komma under öfvervägande, blef illa

anskrifven, uteslöts flera gånger frän konungens och hertigens bord

vid tillfällen, då hans ämbete därtill bort skaffa honom rum, och föran-

därigenom att söka blifva skild frän Stockholm uti någon beskick-

ning, hvilket o,k oförtöfvadt bifölls, då han utnämndes till envoyé

möjligaste

extraordinaire i London, dit han afgick i September manad. Ehuru

man i

måtto undvek att lata detta få ett nts if dis-

") I el ;

Afinf.lt-.

viä årets slut uppsnappade bref

t ni major

Arm fel t i en process

till kammarråd

med bönder under Nynäs. "Lofva den r

lononi

c", skall det

-

- !i '.ni han

More magazines by this user
Similar magazines