Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 6-2 -

grace, beskylldes han likväl för Jacobinism, och ansågs hans affärdande

för ganska nyttigt.

Statsutredningen fortsatte dock oafbrutet och med otrolig möda

sitt vidlyftiga arbete till in på nyåret 1794. Hertigen hade uppdragit

den att uppgifva en tableau öfver riksskuldens och statsverkets tillstånd

samt inkomster och utgifter vid revolutionen 1772 samt vid k. Gustai

III:s död 1792. Detta interessanta slutbetänkande afgafs i Februari

1794. En därtill hörande summarisk uträkning visade, att riksgälden var

vid revolutionen 1772 sex millioner rdr, och 1792 trettio millioner, näm-

ligen cirka 12*^ mill. utländsk och 17 '/ 2 mill. inhemsk, således öfver 28

millioner större: att konungen likväl under dessa 20 år njutit, utom

kronans vanliga intrader, öfver S mill. rdr i ren behållen förbättring å

inkomsterna samt öfver 6 millioner dels franska subsidier, dels turki-

ska för 1788 och 1789. dels ryska till sin död, följaktligen satt öfverstyr

öfver 37 mill. rdr. Kriget hade ensamt kostat 24 millioner. Omkost-

naderna till utrikes lånen hade stigit till 6 millioner. Statsbristen var

vid konungens död 3 millioner.

Följande detaljer utur statsutredningens relation kunna här ock

förtjena sitt ställe. Turkiska subsidierna till 1792 voro influtne 25,000

rdr, ryska 91,000. statens skuld vid 1791 års slut öfver 2 mill. rdr;

1792 års statsbrist 153,000 rdr: 1793 års statsbrist 135,000 rdr. Kronans

ord. och extra ord. inkomster 1785 vid pass 192 tunnor guld; ord. och

extra ord. inkomst med bevillningen 1793, 3,337,000 rdr. Undersökning-

en öfver konungamordet kostade öfver 20,000 rdr, krigsakademien år-

ligen 36,000 rdr, prinsessans palats till 1793 inemot 200,000 rdr. ön S:t

Barthelemy ärligen 14,000 rdr, som på 9 år från 1784 till 1793 gör en

kronans förlust af 126,0iki rdr.

Den 1 Juni begyntes kamperingen på Ladugårdsgärdet ej allenast

af Stockholms ansenligen förstärkta garnison, utan ock af hela lifre-

gementet, som ej utan dryg känning både för landet och kronan från

sina vidt spridda stationer sammandrogs. Denna krigsöfning varade

ända till Juli månads slut och bivistades de sista dagarne af den unge

konungen, som då äfven kamperade. Början af Juli manad var utsatt

till en resa för konungen, hvarvid han af sin förmyndare skulle beled-

sagas genom rikets södra provinser.

T afseende på denna resa förordnades en regering, bestående af

hertig Fredrik Adolf, riksdrotsen, rikskansleron. deras excellenser fri-

herrar Kurck och Reuterholm. I konstitutorialet buro de hvar för sig

den bit tills okända titeln in singulari: "En af Rikets Berrar". Men

More magazines by this user
Similar magazines