Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 68 -

hus anses *och ärfva såsom en son, eller åtnjuta öfverskottet öfver en

viss fastställd summa å hvar arfvelott; likaledes, att vid hvart ombyte

af säteri en viss del af säterifriheten måtte indragas; besittningssä-

kerhet på frälsehemman .för åboarne åtminstone på 20 år stadgas genom

kontrakter; skuldsummor ej få intecknas i fastigheter eller jord

köpas för lånta penningar öfver en viss proportion. Ifrande mot kapi-

talister, lyx, agiotering, såsom grund till speciemyntets utförsel, kursens

stegring och allmän förstörelse, visade [han] till slut att, han ej mindre

nitälskade mot penninge-egare än privilegierade possesionater. Skriften

upptogs såsom en budkafle och hade ofelbart gjort än mera sensation,

om ej baron Cederhjelms kredit i detsamma alldeles fallit genom till-

styrkande af ett utrikes penningelån till kursens styrande, som icke

vann bifall, jämte flera projekter, som inför hertigen vederlades och icke

funnos antaglige.

Mot slutet af året ankom till Stockholm den nye ryske ambassa-

dören grefve Romanzoff, som tillförne i Berlin varit af sitt hof nyttjad

och där gjort sig känd såsom altier och orolig. Med hans ankomst

uppvärmdes förut löpande rykten om propositioner, ländande till Sve-

riges deltagande i Europas nästan allmänna krig mot Frankrike, helst

kejsarinnan af Ryssland, efter den nya i samråd med konungen af

Preussen gjorda delningen af Polen och reglerandet af det rikets öde,

nu förklarat sig färdig att nästa campagne biträda de allierade med

alla krafter. Hatet till franska republiken hade ock med allt skäl vuxit,

sedan dess cannibaliske representanter den 16 Oktober äfven på det

hånligaste sätt låtit afrätta Ludvig XYI:s enkedrottning, Marie Antoi-

nette af Österrike, och fortforo att offra tusentals lmfvuden under

guillotinens järn, samt uppenbarligen sökte utrota all religion i sitt sam-

hälle. Franska namnet kom härigenom i afsky: man misstrodde mer

och mer dem-, som voro bördiga från ett så befiäckadt land ; och sådant

föranlät äfven i Stockholm den polisanstalt, att i början af December

alla i denna hufvudstad vistande fransmän skulle inför öfverståthållare-

ämbetet uppgifva sina namn, näringar och förehafvanden.

Emellertid skedde den 6 December ett oförmodadt ombyte i

po-

lisförvaltningen. Den i början af året mot sin vilja tillsatte polismä-

staren Norlin befordrades utan ansökning till lagman i Westemorrl and

med 1,000 rdr lön. och sekreteraren hos ståthållaren på Drottningholm,

Magnus Ullholm. utnämndes till polismästare. Denne, känd för skick-

lighet och drift, hade för flera år tillbaka för tillgrepp af presteståndets

enkekassa, som han em hand hatt. måsl taga tlykten till Norge." och

More magazines by this user
Similar magazines