Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

än mindre i grannskapet för att uppväcka oro och däraf begagna sig.

När han antog ett kreditiv till italienska hofven, skedde det blott af

lydnad för regentens befallning och för att inför allmänheten ådaga-

lägga, att åtankan af hans förra ställning ej af höll honom att uppoffra

sm ärelystnad åt sin skyldighet. Han har ovänner, emedan han för-

svarat sin forne herres myndighet och hans minne. Han har sådana,

emedan han gjort människor godt, och han ärnar till försvar emot dem

använda sin karakter och oskuldens frimodiga styrka, Neapel den 5

Febr. 1794".

Orderna till baron Palmqvist angående baron Armfelts arresterande

utskickades med en Piranesi, bror till svenske residenten i Rom, hvilken

varit i Stockholm som kurir i början af December 1793, och kommo

baron Palmqvist i Genua tillhanda den 28 December; men oaktadt den

skyndsamhet, som honom var anbefalld, afgick han ej till Neapel förr

än den 26 Januari. Då råkade han ut för svår storm, gjorde hafveri

och måste den 30 Januari inlöpa i Livorno. Reparationen af hans

skepp "Tapperheten" kostade öfver två tunnor guld. Han satte sig da

på en kutter och anlände till Neapel den 10 Februari: anmälde sitt

ärende angående baron A:s häktande hos hofvet, som genom ett bref,

det han medförde från svenska regeringen, därom blifvit förekommet

hvarefter Armfelt säges hafva fått neapolitansk vakt för sin port, men

följande natten hafva undkommit. Man visste likväl sedermera, att A.

den 1 Mars ännu vistades under drottningens beskydd på ett af kongl.

lustslotten.

Emellertid hade en handlande vid namn Sources, som för han-

delsangelägenheter for ifrån Neapel till Stockholm och förmentes vara

i Armfelts intresse, i Hamburg på regeringens anfordran genom post-

direktören Bregard blifvit anhållen och hans papper, bland hvilka ett

Armfelts bref till kejsarinnan i Ryssland, borttagna. På någon gifven

försäkran, att ingenting ondt skulle hända honom, fortsatte han dock

resan, men arresterades ånyo, så fort han sedermera kom inom svensk

gräns. 1 lika måtto hade abbé dHéral, som stod på resan ti il Ryss-

land, blifvit utfordrad i Diisseldorf, men förgäfves; dock måste han

lemna åtskilliga papper ifrån sig och däribland några interessanta bref

frän A. till kejsarinnan.

På dessa data skred man älven till stämning mot baron Armfelt,

som utfärdades i Stockholm den 1 Mars. i kraft hvaraf han inom tre

månader ifrån inhändigandet borde infinna sig i Stockholm art stånda

inför Svea hofrätt till genmale för flera förekomna anledningar, som

:

More magazines by this user
Similar magazines