Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 88 -

stad, som dock först därtill inhemtade hertigens samtycke. Moth

flyttade han därifrån till en annan sätesgård i Södermanland, -

dår han af egaren arrenderade en byggning. Föröfrigt fick han 3,000

pension, och hertigen förklarade sig själf för den unge konunj

guvernör. Efter någon tid utnäm 'ste kava) en ba-

ron Mörner, till vice guvi n

Således slö! grefve Gyldenstolpe sin långa carriére vid tre konun-

gars hof med ska ch vanheder! Ban var en aimable sällskapsman,

hade ytan af bonhommie och ärlighet, medelmåttig odlingi fö

men egde aldrig espri! de c luite, tog lått vid nyheter och ob(

rade förslag och begick oförsigtigheter, ofta af den i

illning

oförlåtliga svagheten at1 omåttligl älska drycker. Af unge konungen

var han aldrig älskad. Öm rdslösade han honom, ömsom be-

han sin höge elev med humeur och capriser. Dessa fel jämte en

iknad högdragenhel ha

!

lians vänner få inom hofvet.

emol hertigen, hans bevista försök att stifta

sämja mellan honom och konungenoch lians medverkan till en revo-

lution, vid hvilken han ingenting kunde vinna, gåfvo til I

slätt begrepp om hans hjärta som om hans urskillning.

lika

De handlingar, *"in öfverle] ill hofrätten, bestodo i baron

Armfelts egenhändiga koncepter till hans brefväxling med kejsarinnan i

Ryssland, hans planer till revolutioner i Sverige, lians i detta

ämne

förda brefväxling mod ryske ambassadören i Wien, grefve Rasumowski,

jämte hvarjehanda memoirer där tillhörande och abbé dTEéfaTs aflagda

berättelse i

Dusseldorf;

fröken Rudenschölds korrespondans med baron

A., bestående i 73 originalbref; kongl. sekreteraren Ehrenströms 2i

bref till baron A.; 62 originalbref från statssekreteraren Franc till

iaron A.; 5 gi*efve Gyldenstolpes originalbref till baron A., jämte ut-

drag af några den senares till den förre; 3 landshöfdingen Schröder-

heims bref till baron A.; 9 öfversten J. F. Aminofrs bref till heri

A., fröken Rudenschöld, kongl. sekret. Ehrenström; major

iref till baron A., 13 st.: kamreraren Mineurs till baron A.,

postdirektören Bregards till baron A.. 53 st; han.;:

A., 1-1 st.; 7 kanslibref.

ra samling blefvo i

Maj månad de int<

mol de sammansvume mesl bindande bref och al ra trycket

de, och tillika en berättelse, som innehöll deras resulta-

:

ll hufvudpersonernas mer eller mindre brottslighet. Dem

i nndad på ha kningen i hofrätten, var

More magazines by this user
Similar magazines