Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

dess utförande förmodades vara utsatt till sommaren 1704; men af andra

anledningar skulle kunna förmodas, att terminen varit sommaren

1793, och att den då ifrån Cronstadt utlöpande flottan varit påräknad

att slå det beredda slaget.

Redan den 9 April förekallades Elirenström i hofrätten. Vid åsyn

af ett hans egenhändiga mycket bindande bref höll han på att svimma,

men repade sig snart och sade, att stilen liknade hans, men att oviss)

vore, om han ändå själf skrifvit brefvet. Fröken R. hade äfven samma

dag förhör, men mot henne företeddes ännu inga så ojäfaktiga bevis.

Hofrätten var sedermera ända till den 19 April för- och eftermiddagarne

sysselsatt med brefvens och öfriga pappers läsande. Den sistnämnda

dagen skred fröken R. med mycken rörelse till uppriktig bekännelse

både af de sammansvurnes och sin egen brottslighet, den hon allenast

tillskref en blind och oinskränkt kårlek för baron A. Den 23 April

förekallades å nyo Ehrenström; men, oaktadt hans företedda egenhän-

diga bref, nekade han sig hafva skrifvit dem och ville alldeles icke

ingå i någon bekännelse. Denna ståndaktighet öfvergaf honom dock.

när advokatfiskalen mot honom påstod svårare fängelse. Han vidgick

då sina bref, men sökte allt framgent att skilja därifrån all färg af

förräderi. I anledning af advokatfiskalens gjorda fråga, livad som egent-

ligen föranlåtit honom att ingå i dessa företag, skref han och inlem-

nade den 19 Maj ett ganska starkt dictamen ad protocollum af inne-

håll: att k. Gustaf HI:s mord satt honom i farhåga för den factions,

som beröfvade honom lifvet, ytterligare vådliga försök att ändra rege-

ringssättet och bereda riket flera olyckor; att, ehuru hertigen i början

af sin förvaltning betygat mycket förtroende mot sin brors vänner "'Ii

tillgifne, hade man dock snart sett de personer, som af Gustaf IILs

mördare voro utsedde till offer, bortvisas: att franske ministern Le

Brun i nationalassembléen förklarat, att Frankrike numera kunde

räkna på Sverige, och att Jacobinerna yttrat, att hertigen ej kunde taga

något parti emot dem utan risk för sin person af 500 sammansvume i

Stockholm; att man därstädes vid en tid afskedat franske prinsarnes

agent M. d'Escars och emottagit jacobinen Verninac, med h vilken fiere

personer, som egde H. K. H:s ypperliga förtroende, plägat förtrolig!

umgänge: att af sådane och fiere anledningar") hade han fruktat fran-

ska frihetsfeberns utbredande i Sverige, dess förbindelse med Frankrike

och ett krig med Ryssland, mot hvilket allt han ej sett annan hjälp

*) Synnerligen upploppet

l

More magazines by this user
Similar magazines