Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

89

fann skäl till ytterligare talan laron Lilje, -

Signeul. Hvad åter statssekreteraren Franc vidkom, hemställd)

hofrättens bepröfvande, huru han borde anses för d( »ruk af fri-

brefsråttigheten med afsändandet af Ehrenströms och fröken R:e

men som inga klara bevis voro att inhemta om någon hans delak-

tighet i konspirationen, yrkades

straffande.

i del afseendet icke något ba

Fröken Rudenschöld utställdes för allmän trakt ochafsky

genom en utväg, mod torde förtjena namn af hård, då den icke behöfdes,

som därföre i mångas sim dig verkan och upp-

väckte medlidande, och som snörrätt stridde emol de motiver,

därtill np'- Den 10 Juni öfverlemni m justiti ekans

i hofrättens hand några hennes bref till baron A., medan han ännu

hvilka ådagalade, att li< «ii af honom var harvande

och äfven emot han- råd försökl atr betaga sitt foster lifvet. Jus

kansleren tillkännagaf, att frökens biktfader, doktor Petrejus, blifvi

befalld att öfver des såsom med förevarande undersökning

nenskap henne enskildt hö atl de dock borde i

hofrättens protokoll "ni ifrån ord intagas; och att, ehuru hon

för denna grofva brottslighet fö] gligen tilltalas, vMle dock H.

K. H.. för au i

"it

ny vanära blottställa en hederlig si ägt, låta

all vidare undersökning däröfver stanna, sedan likväl dokt'

yttrande till protokollet blifvit afgifvet. Huru vanns detta skonsamma

ändamål, då bevisen till hennes brotl trycktes i protokollerna? .Man

utom dess icke därmed; utan som brefven voro på fransyska

en sårskild broschyr på svenska med

författade, öfversattes de i

"Den på kungshuset fängslade frökens, nu Magd. Charlotta! arlsd<

och riksförrädarens, som fordom kallades baron Armfelt,

ende deras kärleksäfventyr"; och detta papper utskreks på gatorna till

försäljning. Doktor Petreji yttrande var värdigt en ömsint och ädel

man. lian förmälde, att fröken tillstått, det brefven voro hennes

tillåtit duktorn sådant gifva hofrätten tillkänna; att hon under lians

samtal ofta fallit i en så häftig gråt, att lian själf ej utan tårar ku

sr hennes lidande; att han med visshet kund" försäkra, det h<

ånger var uppriktig; "

More magazines by this user
Similar magazines