Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 92 -

I anledning däraf utfördes Ehrenström den 8 Oktober på afrättsplat-

sen, hvartili Ladugårdslandstorget var utsedt, hvarest hertigens be-

nådning i hårda uttryck honom förkunnades med tillägg, att han för

sin framtid skulle förblifva evig fånge på Carlstens fästning och icke

skulle få inbegripas under något pardonsplakat. Han skall härvid hafva

utgjutit tårar och affördes genast till det bestämda fängelset.

Man gaf upptäckten af det sålunda bestraffade statsbrott den

största och högtidligaste publicitet. Icke allenast allmänna tacksägel-

ser hérnburos den Högste efter förordning och formulär i kyrkorna,

utan ett sammandrag af alla handlingarne, dem till tjenst, som ej

kunde hafva råd att köpa protökollerna, utfärdades på trycket, som

ock upplästes på predikstolarne; och den 11 Oktober utkom en före-

ställning till alla Sveriges inbyggare i anledning af samma ämne *).

Regeringen hade ock utväg att hos den unge konungen, till hvars förmån

på visst sätt stämplingen tycktes vara anlagd, göra sin åtgärd

så gällande, att han ansåg sin farbror och dess minister för verkliga

frälsare af riket och upprätthåll are af hans tron, hvilket, utan tvifvel

till alla välsinnades fägnad, stärkte den kärlek och det förtroende

mellan förmyndare och pupill, som annars plägar vara sällsynt. Kon-

spirations-upptäckten tjente länge till ingress i de flesta vigtiga för-

fattningar.

Inom hofvet ömmade många fröken R:s olycka. Hertiginnan och

prinsessan (som mot hösten återkom från Quedlinburg) visade däröfVer

on sensibilité, som ådrog den förra en skarp förebråelse af baron Reu-

terholm och brouillerade den senare med honom till den grad, att bon

aldrig bjöd honom på souper hos sig, och att de vid de öfriga hofven,

där do tillfälligt råkades, ej helsade på hvarandra, till dess regenten

ändtligen försonade dom.

inblandade i

Flera personer, som ej undergått dom eller ransakning, blefvo

denna

vidttferyktade sak. Öfverstekammarjunkaren och

generallöjtnanten baron Taube var i anseende till fröken Kudenschölds

bref och bekännelser misstänkt för medvetenhet och medverkan till

någon del af de operationer, som fordrades till förändringen. Han var

ock deplacerad af hertigen utur ministeren, dit åter ärnad i Armfelts

[bin och känd för sitt svurna hat mot franska, republiken och ja

nismen, som var konspiratörernas härskri: blef fördenskull i hofrätten

till stilen).

o Redogörelse för regeringens steg från 1792; vederläggning af tadel (chria

More magazines by this user
Similar magazines