Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

istnirigen af de åtta linieskeppen och

en kommitté i Carlskrona under öfverste Pukes ordförande, som ut-

nämndes till kontreamiral. Hvarken är det troligt, atl de medel,

influtil genom subskriptionen, därtill förslagit, isynnerhet som de sen!

och småningom utföllo, eller atl ontorel förmått göra etl mot

behofvet svarande förskott, hels! fartygen voro blottade på nästan allt

tillbehör. Men oaktadt etl sådant förhållande, som föranlät flera

ningar och äfven den, atl medel ifrån Frankrike hemligen blifvii in-

dragn öd (hvilkel lemnas i

sitl värde), utru-

- flottan med den drift, att, emol allas förmodan, den var till

fullt anta] utlu i Juni månad, under vice amiral» Claes

Wachtmeisters befäl, utom linieskeppel "Tappei m baron Palm-

förde, och fregatten "Galathea". Dessa si k till de öfriga

idden utanför Köpenhamn, hvarest eskadrarne förenade ^i

More magazines by this user
Similar magazines