Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 101

gifvit en skrift, hvaruti, näst anförande af h. exc:s Bkäl att lemna

Thyselii förgripliga bref under lagens beifrande, b. exc. förklarade sin

..ilskan, att Thyselius, åtminstone för hvad han emol h. exc. kunde

bafva felat, måtte till godo njuta hofrättens mildhet och all möjlig för-

sköning.

Den 15 fällde hofrätten likval Thyselius till dödsstraff", men un-

derställde tillika, af anförda bevekande Bkäl, om icke han genom ko-

nungens nåd kundi i

ligen konungens bref med tillåtelse, af gunst och

förskonas.

Den 21 Juli ankom ock verk-

lindring åtnjuta och umgälla sitt broti med ana dagars fäng<

vatten och bröd; i

anledning

i ban

måtte

hvaraf hofrättens utslag för honoi

kunnades den 23 Juli. Thyselius befordrades följande årel till

stails pastoral

.

Denna process gjorde myckel uppseende, och felades icke omdö-

men, ait Thyselius blifvil al' bofrätten allt för hårdt ansedd, äfvensom

att haruii Reuterholms angifvande af lians enskilda handbref, det Thy-

selius skritvit i

första

smärtan "di bedl baron R. uppbränna, tycktesvara

inqvisitoriskt. Men målet blef för herr De Besche mera ^ka«Ui^-:

an för Thyselius. Den torre förlorade med alli skäl hertigens förtroende

blef skild hade ifrån sekreteraresysslan vi. i hofexpeditionen,

hvars före-

dragningsärenden lemnades ål statssekreteraren Rosenblads besörjande,

och från ståthållareb< ställningen på Stockholms slotl .

hvilken uppdrogs

bofmarskalken baron Munck; och måste därtill återbära de h""> rdr,

han så orättmätigt undfått. Denne ovärdige gunstlings fall åstadkom

intet medlidande. Många föregåfv -k. att baron Reuterholm icke

för annan orsak gifvit Thyselii sak sa mycken éclat, än au därigenom

ta en tillfälle tian hertigens person åtskilja en egennyttig misshrukare

at hans nåd.

gårdsgärdet i

Sedan konungen och hertigen bevistat Imgsöfningarne på Ladu-

Juni

månad, anträdde tillsammans dessa herrar en resa

till Salberget, Falun och Roslagen, hvars betydligaste hink besöktes

och besågos. Denna resa företogs ifrån Stockholm den 7 Juli och

komsten skedde den 28 i

samma

manad till Drottningholm, hvarest

hofvet förblef till den 1 November, sviten på resan var oförgripligen

gtörre än behof gjordes, da man anser kännedomen af landet vara för-

nämsta ändamålet. Att likviil H. Majrt i den vägen vann lika lite:

detta ar som del förra, är sfl myckel troligare, som nejen och lust-

barheter voro honom öfver allt till mötes. Baron Carl grefve

Brahe och landshöfdingen Ugglas hade de kungliga flera dagar till

-

:

More magazines by this user
Similar magazines