Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

LOS

att se vår älskade herre och ordensmästare i

detta

riddarekapitel när-

varande, bör ännu ökas af den, att där se honom för försl

utöfva de höga rättigheter, hvartill Försynen och hans börd h

kallat. Och då i

de

kongl. ordens häfder icke finnes nägol enda<

af en Svea och Götha konungs inträde uti gillet man ett sådant

utöfvande af dess makt. får jag med fördubblad anledning åt E. Majrts

välbehag öfverlemna, om icke. da É. töajrl nu själf personhgen •

styrelsen af dess orden, E. Maj:1 i nåder skulle täckas vid detta

högtidliga tillfälle nämna till några af de mångfaldiga under dessa åren

samma yppade ledigheter, på det en för kapitlet [alla afi

den så glad di 3S bäfder må vara tecknad med åminnelsen

al E. Maj:ts första val af riddare, med första utöfvandel ai dess råt-

ä konung" m. m.; hvilket tal af konungen besvarades

med ett ej mindre prydhgt, försäkrand n dess tacksamhet mot sin

farbror och bifall att utöfva stormästarerättigheterna till de trogna

rjensters belöning, konung och fädernesland blifvil beviste.

eloger ai hvarje, utnämnde därpå II. Ma.i:i till rid-

och kommendörer af dess orden: friherre Ghist. a.d. Reuterholm,

re ('arl A. Wachtmeister, friherre Joh. Wilh. Sprengtporten, fri-

Curt v. Stedingk, grefve Magnus Brahe och friherre Hans lie- -

ric von Essen. Om friherre Reuterholm hette det: "Vid detta val har

äfven för mitt hjärta varit en särdeles tillfredsställelse, att med

första band af denna orden, min hand utdelar, kunna belöna och

pryda den mannen, som. närmast min farbrors person,

i dessa ska-

kande och oroliga tider med lika oföränderlig nit som mod och stånd-

aktighet under minderårigheten varit för min tron etl stöd och på

märkt sätl bevisat mig och fosterlandet dess trohet; livars out-

tröttliga vaksamhet och osparda möda, näst Onds nådiga försyn, äfven

bör tillskrifvas, att den afskyvärda konspirationen mot mig. min far-

bror och hela vårt fädernesland så lyckligen blifvit upptäckt, och vi alle

tid frälsade från de svåraste öden, samt de obetaleliga bevis

enna riksförrädiska tillställning i Italien blifvit eröfrade och bit-

skaffade". Om grefve Brahe: "Ytterligare ihågkomme vi med denna

hedersbelöning den man, hvars slågt alltid mot konungahusel och fä-

eslandet visat den renaste trohet, hvars fader under fanatismens

förhatliga utbrott blifvit ''ti olyckligt offer för sin tillgifvenhet mot. min

farfar och för den kärlek, han för ordningens återställande i

dess

ska-

kade fädernesland hyste" etc. Och om baron Essen: "Att han var ko-

nung Gustaf Ml närmast, då del olyckliga skottet lossades, samt att

More magazines by this user
Similar magazines