Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 106 -

tvärhet mot likar, plumphet mot könet; item: att ingen svensk man

borde nalkas sin öfverhet med täckt httfvud, som i sina undersåtars

obetäckta anlete borde läsa all den glädje, hans närvarelse var van att

sprida.

I anseende till en svår torka blef sädesväxten i riket detta år

ganska knapp, och Europas krigslågor gåfvo ej hopp att erhålla mycken

spannmål ifrån utrikes orter. Af denna anledning förböds den 21 Ang.

all salubränning och försäljning af brännvin på krogar och näringsställen

på landet, samt i vissa län jämväl i städerna-, emot det att brännvins-

arrendet, som på sädana ställen redan blifVit till kronan erlagdt. återbars.

Pannerymden inskränktes öfver hela riket till det mått, 1787 föreskrefs.

Ehuru spannmålen följande vinter uppsteg (ill ett förfärligt pris af (i

rdr för en tunna råg, 5 för en tunna korn på flera orter o. s. v., ehuru

somliga orter ledo verklig hungersnöd, och ehuru slutligen kontrollen

öfver den ofvannämnda forfattningens verkställighet var sä kinkig, atl

den visserligen otillbörligen öfverträddes, kan man dock ej annat än

prisa regeringens goda afsigt; och är det ingalunda t vifvelaktigt. det

ju verkan däraf. om icke i fullt mått däremot svarande, likväl varit

fördelaktig.

Spannmålsutförsel, som det förflutna aret skett särdeles ifrån

Göteborg till Frankrike, var redan i början af detta förbuden; men

som den likafullt fortfor genom lystnad till den vinst. Frankrikes be-

hof och ett ovanligen uppjagadt pris tillbödo, så skärptes förbudet den

27 Nov., och skulle den. som andra gängen därmed beträddes, mista

äran. Frankrikes både inhemska brist och dess arméers underhåll

fordrade utliggare på alla kanter, att anskaffa lifsmedel. En sådan agent

var Fournier. som låg i Gröteborg och, för hvad pris som begärdes,

upphandlade och utskeppade lefvande kreatur, kött, fläsk, ost och smör.

De fattigare' i en nog vidsträckt omkrets begagnade sig af tillfället

och fmgo väl sina varor öfver höfvan betalda: men rikets förlust af

boskapsafvel var ett ondt, som för framtiden kunde hafva riksfördérf-

liga påföljder och föranlät förbudet af alla ofvannämnde persedlars ut-

försel, som på konungens befallning genom kommersekollegium utfär-

dades den i Juli.

Den 16 Aug. vidtog H. K. II. en författning, som på visst sätt

applifvade amiralitets-kollegium. Under namn af storamirals-äml

sattes flottan med alla dess detaljer under inseende och styrelse af ett

i Carlskrona residerande verk, bestående af flera så militära som ci-

vila ledamöter, hvilka skulle arbeta på 4 departement: l:o Militär, 2:o

More magazines by this user
Similar magazines