Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

107

Sjö-militie, 3:o Varfs- och artilleri, 4:o Kameral och ekonomi. An

flotta satti under samma ämbetes ins ktion

utfärdades till erlefnad. Del gnalen för mira-

Ehrensvärds afskedsansökning. Han hade förmodligen icke

varit sitt vidsträckta kall vuxen och kunde icke med heder qvarblifva

därvid, sedan alla det tillhöriga göromål därifrån skildes. Hans i

beviljades med bibehållande af två års lön öfver 7,000 rdr ärligei

därefter 1,400 rdrs pensi<

Kikats penningeväsende är en alltför vigtig punkl att icke

omröras. Med rikets finanser i afseende på utrikes makter tyckes

förhållandel 'let ra år vari; fördelaktigt, och pålitliga underrätt

hafva kommit till min kunskap, att vid dess slur vid pass - millioner

rdr voro afbördade på unikes skulden, hvarafdock vid pass 500,000 rdr

blitVit omsatta till utrikes lån. Riksgäldsdiskönton hade på 1

profiteral 110,000 rdr. Också hadi kallad'' agio, eller uppgälden

mellan banko- och riksgäldssedlar, som vid årets medium var omått-

uppstigel till 25 å 26 och -27 procent, sedermera småningom fal-

[i var vid arets slut omkring 17 å is sami ännu i

jämnt

fall:

Däremot voro statsmedlen jämt otillräckliga, hvartill bidrog herl

föga vårdade hushållning, kostnadernas fortfarande och förökandi

hans. hertiginnans och konungens hof (där leverantörerna i början af föl-

uppsade kontrakterna i

bris!

på betalning**); flera militär-

sers underhåll till statens betungande, löners och pensioners bevil-

jande med ring de på förtjensl eller kronans tillgångar.

I det som nu ofullkomligt anfördt är, lärer inses myckel

mvcket felaktigt, och i

synnerhel mycket svagt. Till del sistnämnda

kunna föras den lilla fåfängan, att hertigen lät komphmentera

•ch konungen ifrån alla landsorter och af alla stånd öfver k

imbetet, bvaruti kontre-amiralen Puki de och som

&lse Ii damöter, blef med föga vördnad

grefvi Wachtmeister, då han återkom om hösten från sin kryssni

nekade aflemna till samma ämbeti sin rapport, jämte annan sid vördnad. \

och ! .

alla sig för arn -t. for bar upp till Stockholm och bi kl

,

Mit hos hertigen, som redan var prevenerad, föga medhåll, utan tillsa

-ii göra afbön eller tag Genom brödrens, riksdrotsi

indslapp han annan ol in atl enskild! bedja bertige a förl

. hade

1

i

och • -t"\ .-ril niiiir.

"i H. M;tj:t gaf flera ocjb större soupéer an d» förra ån . . h< 1

bal \ id hvarje hof i mngeus, ta

Hertigen,

som del förflul

nu etl särskild t bord för Li

iginn;

More magazines by this user
Similar magazines