Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 112

Polska oroligheterna voro visserligen icke skadliga för Sverige.

emedan de sysselsatte Ryssland, som utom dess icke kunde göra sig

alldeles säkert på turkiska sidan. Franska vapnens framgång och den

längtan, den hos tyska riksfurstarne uppväckte, att se freden återställd,

beredde i riksförsamlingen den för Sverige hedrande.proposition af kur-

fursten i Mainz, att samma rike och Danmark skulle anmodas om freds-

medling. Detta förslag kom dock icke att sättas i verkställighet. Freds-

medlingen var väl ock för dessa två riken omöjlig på annat vis än

genom bona officia och därvid mötte de betänkligaste svårigheter genom

intressenas stridighet; men då innan årets slut sammanträden emel-

lan åtskilliga af de krigförande genom fullmäktige öppnades i Basel,

affärdades baron Stael på Sveriges vägnar att dem bevista, Hans in-

struktion och hvad han därvid uträttat är mig obekant *).

En process var detta år öppnad mot generalguvernören i Pom-

mern, h. éxc. grefve Ruuth, i anledning af hans förvaltning såsom fi-

nansminister, hvilken väckte mycken uppmärksamhet. Det är ofvan

förmäldt, att hans redogörelse inför statsutredningen icke varit nöjak-

tig, och att detta verk varit af den tanke, att räkningarne borde under

pröfning tagas af kammarrevisionen. Därvid syntes dock regeringen

hafva länge betänkande; men den 7 Mars afgick därom en oförmodad

befallning till ofvannämnde kollegium. Det är troligt, att drififjädern

därtill var så väl summans storlek, för hvilken redovisningen var tvi-

stig, belöpande sig till mer än 22 tunnor guld, som publikens neg allmänna

misstankar, att grefve Ruuth under sin förvaltning ansenligen

tagit för sig, då hans förmögenhet under den tiden veterligen och

enligt dess egna slägtingars medgifvande ungefärligen vuxit till ett

kan för ro

Stockholm *) Ett besynnerligt gräl med diplomatiska corpsen i

skull antecknas. Den hade inrättat en klubb i Dsevelska huset vid Norrmalm

där många svenskår afven infunne sig, men ingen utan sällskapets samtycke.

Denna klubb hade varat i flera år och äfven gifvit salig konungen någon om b

Nu hände, att kaffe därstädes hölls af en fransk hofmästare, och att svenske, under

skydd af ministersällskapet, drucko denna förbjudna dryck. Regi ri

underrättad, Lä1 genom justitiekansleren förbjuda samma hofmästare atl sälja kaffe.

Ministrarne tngåfvo däröfver en oanständig not till rikskansleren, och därpå för -

bjödos alla svenskar att gå på klubben. En ny och höfligan afs då af ministrame.

Den blef för den förstas skuld likasom den obesvarad, sedan likväl

rikskansleren föreställt vederbörande ofogel af den första noten. Ministrarne vägrade

sedermera att konferera med rikskansleren, och när de infunno sig på konung-

i iis

cöur den 9 November, talade H. Maj:1 med ingen utom polske ministern Potocki,

Stockholm re-

som åtral sig. Ministrarne afsände klagomal till sina hof, och di i

siderande ministrar voro alla inom nästa vår rappellerade, så atl missionerna beätriddes

genom chargés d'affaires. [från Danmark väntades dock on utnämi

nister, grefvi Bei nstorff.

More magazines by this user
Similar magazines