Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 120 -

människor. Konungen och hans sällskap inkommo från souperen och

afbröt o samtalet.

Torsdagen den 5 om morgonen fick Rosenstein en biljett från

kavaljeren grefve C4ustaf Mörner, att hertigen vore i råge och befallt,

det Silfverstolpe skulle till H. K. H. aflemna sitt tal. Detta skedde i

egen hand strax efter rapporten utan annat tilltal, än att han skrifvit

förgripligen, hvarpå S. svarade sig vara glad att inför herren själf få

justifiera sig. General Taube hade ock efter rapporten företräde. Om

aftonen på hertiginnans souper svarades R. på tillfrågan, att hertigen ej

ännu läst talet; att något i akademiens stadgar ålade sekreteraren att

svara därför. Rosenstein försäkrade detta icke så vara och bad att S.

måtte få förklara sina ord och mening, med ny försäkran om hans he-

derliga karaktär, hvarpå svarades, att det förstods af sig själf, att han

skulle få förklara sig. — Talet lemnades emellertid åt riksdrotsen för

att låta lagligen tilltala Silfverstolpe.

Ben 6 föreföll vid hertigens rapport en contestation mellan riks-

kansleren och riksdrotsen, hvilken ej funnit emot Silfverstolpe någon

causum agendi. Den förre härmades däröfver, men den senare svarade,

att S. ej sagt så mycket i talet till salig konungens värsta, att ej riks-

kansleren själf om honom ofta talat mycket värre, och då han tillade,

att man ej kunde oroa folk utan anledning af lagar och författningar,

invände rikskansleren, att dessa voro dumma.

Denna dag begynte konungen samtal med Rosenstein om talet,

visande sig missnöjd med vissa ställen. Rosenstein erkände sig i för-

troende hafva sett talet, men under tysthetslöfte: gjorde Silfverstolpes

apologi och bad isynnerhet, att missnöjet ej måtte influera på den helt

och hållet, oskyldiga akademien. Det senare försäkrades, men hvad S.

angick, kunde H. Maj:t ej vara nöjd med honom. Det förtjenar anfö-

ras, att då man nu så hårdt beifrade en förment förgripelse mot salig-

konungens minne, hade en hans verklige belackare i en bok om Svea

rikes statshvälfningar, häradshöfdingen Blix, dagen förut af hertigen

fått en gulddosa.

Den ? eftersändes Rosenstein af riksdrotsen. som sade det be-

slut, hertigen tagit att suspendera akademien, till dess konungen

blefve myndig, men att Silfverstolpe ej skulle actioneras, utan blott

förbjudas låta trycka eller meddela afskrifter af sitt tal. Riksdrotsen

hade dock inga ordres att förkunna ofvannämnda beslut, men blott

rikskanslerens kommission att säga Rosenstein. det akademiens sus-

More magazines by this user
Similar magazines