Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

138

Könungen utan II. K. B:s tillstånd : och slöl saorch^fti

Banna berättelse, d< d kan bestyrka, anförtro

till E. K. E:s kända rättvisa". Bad drotsen mur

ej begärde afsked och '-.i kunde •

- on.

Drotsen bad 1imh.ui! vänta, sade sig skola [Örebringa än

ej emottaga någon kommission, som ej rörde hans äm

du ej af mig veta mer, än om del blir aktion

Rosenstein begärde afcl i Reuterholms närvaro få tala vid hertig»

i en

stund återkom drotsen, sade at! hertigen runni! aktion ej

kunna ega rum. "ty hvad kan jag (hette det) göra med en karl. so

_ rsina ord?" Men på Rosensteins bi -

art skilja Rosenstein frän konungen, och atl på föreställning

sådan! ej torde vara konungens vilja, blifvil svaradt, atl konungen vore

lika nöjd, fan ber; honom farten. I»

förtrodde äfven, atl lördagen den 7 varit fråga om atl arrestera !•'

. hvilkel

drotsen afböjt. 1 detsamma

kom Kilman frän I;.

holm och afbröl samtalet, då drotsen sade: "Han kommer föi

hvad som händt".

Rosenstein, bestörl öfver det man berättal om konungen, »s

om aktionen ej anda skulle ske, då hertigen fick tala vid !.'•

holm, uppsökte baron Boye och grefvinnan WTrede, för hvilka han be-

sin entretien med 11. K. Ii. m till vittnen, hvil-

vara. Baron Boye gick vill baron Mörner och kom -

Don ä de sig ej känna någ

ooh gaf sin parole, att ingenting hända hans person. Ro-

at drotsen äfven fått höra, att hertigen neka

bjudil tal af Rosenstein med konui -

Som drotsen blol i förtroende och <

framföra det, gick han |

Boyes

ord upp till konungen, och voro

ord: "K. Makr känner genom baron Boy äom är å färde.

•Tag r vitlar icke att hertigen hört galet, men vel hvad

bestyrkes af mit! d K. Maj:f". R

darpa detta samtal, som af konungen erkändes^ in bad ko-

nungen tillägga, ait Ros ildrig ann - rka vänskapen

mellan honom och hertigen; att konungen, i

. alltför

val kunnat af Rosensteins

vi tat fö

tider då andra vill»

More magazines by this user
Similar magazines