Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

Man finner här anledning till inånga anmärkningar. Ro» -

skiljande från konungens person var ändamålet af hela den plan,

les mol akademien; hans kårlek för en laglig frihet var hans

brott; hans snille och skarpsinnighel oöfvervinnerliga skäl till

tankar. Alla förberedelser tili hans tall lyckades, men hufvudsaken

fel; och därtill var konungen enda och bela orsaken. Denne

herre visade denna I

första

prof af en manlig, si

is karaktär, värdig lians uppfostran, ofön lai

förra docilité, men "'-k afgörande 'ill R< och

ull nationens fägnad.

.Man hai.lv länge iaktta* de nu styrande sökte ;

sågandes bemäktiga si-- konungen och till den ändan sa omgifva honom,

att inga stridande notioner mot deras skulle kunna honom bibri

Sålunda skulle deras välde fortfara under hans regering hka såsom un-

der minderårigheten. Rosenstein var ock verkligen den ende, som nu-

mera gjorde dem ombrage; men försökel mot honom upptäckte,

utom konungen själf flere personer vid hofvel voro den goda

med nit och värma tillgifna. Riksdrotsens uppförande var lika sä rätt-

-in ädelt: baronerna Mörner, Boye, von Essen hade visal sig

eins pålitliga vänner.

Publiken t"-- hans parti med den ifver och prisade sa högt ko-

nungens ädelmod, att tillställning gjordes an nästa operadag appl

II. Maj:t Iran parterren. Men Rosenstein, som i tid fick höra härom

och fann hela vadan af en sådan triumf, hade tillfälle förekomma den

:i baron Mörner, ur det skäl, att den inföll på

More magazines by this user
Similar magazines