Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 128 -

fick Rosenstein några veckors anstånd för att låta dem bringas i be

hörig ordning till kammarrevisionens öfverseende.

Svenska akademiens rättighet att njuta inkomst af Stockholms

Post- och Inrikes tidningars utgifvande var genom Gustaf IIT.s gåfvo-

bref och privilegium stadfästad och genom ett högtidligt kontrakt, å

samma konungs befallning af hofkanslersämbet underskrifvet i Januari

1792, emot arrende på 12 år upplåten åt akademiens trenne ledamöter,

kansliråden Rosenstein och Adlerbeth samt prosten Nordin. Men utan

pröfning af detta "jus perfectum", beslöt man fråntaga dem arren-

det och tillade vinsten af avisornas utgifvande, utöfver arrendet, ex-

peditionssekreteraren Edman. Han kom ock till Rosenstein söndagen

den 8 och anmälde sådant, men studsade då han fick se kontraktet;

och då sakerna följande dagarne togo en annan vändning, kom han

åter, förklarade, att han ej med kränkning af arrendatorernas rätt kunde

emottaga avisorna, och att arrendatorerna därvid skulle bibehållas, än-

skönt han öfver utgifvandet måste hafva inseendet. Han vägrade ock

allt arfvode af dem för detta besvär, som skulle utställa honom för all-

mänhetens klander. Arrendatorerna försäkrades sedermera högtidligare

om bibehållandet af sin rätt. Samma redaktörer, som förut skrifvit

avisorna, bibehöllos. Knappt kastade Edman ögonen på deras hand-

skrift, innan den trycktes.

Rikskansleren hade spelat en ömkelig rol. T början het och upp-

bragt mot akademien, begrep han sedan, att henne skedde orätt och

att arrendatorerna tillfogades ett oskyldigt lidande genom avisornas

afhändande. Icke desto mindre var han nog enfaldig eller nog skrym-

tare för att säga, sedan brefvet af den 7 Mars var utfärdadt, att han

nu såge allt couleur de rose, emedan de missnöjde icke mera egde

stöd af svenska akademien.

Hennes ovänner handterade henne således såsom mycket bety-

dande: hennes vänner åter, och det blef hela allmänheten, kände och

erkände hennes oskuld: och hennes fall gaf henne en verklig ära. Per

är smickret, som åt slika verk plägar köpa beskydd. Hvad som händt,

visade att bon ej var saker till denna låghet; annan brottslighet kunde

henne än mindre med sken af sannolikhet tillvitas *i.

*) I danska journalen Nordia Apr. 17'.»-"> tinnes den starkaste jttstifikatii

M'

More magazines by this user
Similar magazines