Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 132 -

mål helt och hållet öfverlemnas till konungens godtfinnande. Fortsätt-

ningen af denna märkvärdiga rättegång hörer till 179(5.

Generallöjtnanten Tolls, såsom af helt annan beskaffenhet, blef

ock fortare med slut afhulpen. Han ankom till Stockholm under fängs-

ligt förvar den 25 Mars, där häkte för honom var utsedt på Riddar-

holmen; och den 26 inställdes han till förhör i Svea hofrätt, tilltalad

af ad vokatfi skalen Örbom. En af Toll i chiffre författad apostille jämte

några hans bref, funna i Armfelts gömmor och ett där befintligt kon-

cept med påskrift: Depéche ä M. Toll, som syntes åberopa Armfelts

revolutionsplan, utgjorde egentligen corpus delicti mot generallöjtnan-

ten. Processen, som med så mycken drift påbegyntes, uppehölls seder-

mera i anseende till en chiffreclav emellan Toll och Armfelt, som ej

förrän den 1 Maj ankom från Warschau. Af den ofvannämnda bref-

växlingen inhemtades, att Armfelt meddelat Toll sitt missnöje med de

i svenska regeringen nyttjade personer och sin tanke, att de kunde re-

moveras genom föreställning från ryska hofvet; såsom ock att Toll

häröfver med honom ingått i raisonnement, dock föreställt att Ryssland

härigenom skulle få en farlig anledning att inblanda sig i Sveriges inre

affärer. Toll hade skrifvit, att han ock med ryska beskickningen i

Warschau haft samtal rörande svenska sakerna, som under aktionen

lades honom till last. Men han påstod, att dessa aldrig egt rum, utan

blott varit diktade att förvärfva desto mera förtroende af Armfelt. hvil-

ken han förmente sig hafva dissuaderat från dess förflugna idéer, och

hvars så väl revolutionsplan, som depéche, i den vidd konceptet inne-

höll, han förmälde sig aldrig sett.

Den 4 Maj gjorde aktör sitt slutpåstående, att generallöjtnanten

måtte blifva förlustig dömd lif, ära och gods. Generallöjtnanten, som

under rättegången visat mycken frimodighet, yrkade i sin förklaring

en fullkomlig frikännelse. Hofrättens utslag, som efter skedd under-

ställning hos konungen den 2 Juni afkunnades, fällde generallöjtnan-

ten däremot blott till tjenstens förlust och två års fängelse, såsom 1 il o| t

förvunnen att ej hafva upptäckt de brottsliga tankar, han försport Arm-

. fel t hysa angående önskad ändring i ministéren genom rysk föreställ-

ning. Detta blef af högsta domstolen fastställdt; och sedan det hos

konungen blifvit anmäldt den 24 Juli, blef generallöjtnanten Toll den

28 därpå följande afförd till Wismar, där han i det ådömda häkte två

är kom att förblifva.

More magazines by this user
Similar magazines