Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

Ill

malde vice-korporaJ, skuffal ikull honom under utrop: ""del var etl för-

bannad! skott , Mimi jämväl kastal en pistol efter sig och -'••lan flyk-

ten tagit, hvaraf, med flere omständigheter, synes troligt, atl Bkotte!

ej varit ämnadl ål den person, på hvilken del blifvil lossadt; alltså och

uppå Kongl. Maj:ts uådigste befallning får jag härigenom allvarligen

påminna och antyda en och livar, som om denna händelse någon kun-

skap har eller få kan. atl sådan! genas! till Öfverståthållareämbete! i

politie-ärenden anmäla; kommandes den som upptäcker banemi

till denna oförskämda gärning atl undfå en belöning af «hki ndr, hvil-

ken belöning, utom särskild nådig försköning från ansvar, jämväl till-

delas den af de medbrottslige, som de öfriga till gärningen binda kan

säkra anledningar ull missdådarens upptäckande lemmar".

Vice-korporalen i

fråga

var benämnd Netherwood. Den åsyftade

personen förmentes vara hertigen, som vid denna tid af dagen plägade

besöka mamsell Slottsberg och då passera köksträdgården. Men utom

del att Netherw Is och hertigens växt. var foga lika, förekommo aå

många liknelser till osanning i

uppgiften

om denna mordgärning, atl

den föga gjorde nAgot intryck. 1»'' tre personernas anfall på Nether-

w.mmI. sedan skottet misslyckats, och deras utrop föreföllo ej troliga.

Vid undersökning af det hål, skottet gjort på kapprocksärmen, fanns

del sådant, atl del nödvändig! bor! gå igenom armen, och Netherwood

fastnade genasl för den misstanke att själf med egen person hafva

genomskjuti! ärmen, hvilket snart förvandlades i visshet, sedan lians

kamrater tvungil honom att del tillstå och med honom uppsagi tjenst-

göring. Donna tillställning, ämad atl uppväcka farhåga och, som del

tros, atl föranlåta hvarjehanda vidsträcktare anstalter till en efter upp-

förakl och åtlöje

samt don persons utmärkta vanheder, som därtill lånat sig. Hanmåste

gifl hotad säkerhets bibehållande, stannade således i

afsked och fick tillstånd till en utrikes rosa: men atl han icke

ensam uppspunnil sin dumma bländverk, bör slutas däraf, atl han ej

allenasl skonades i

et! mål, som mod rätta bort anses såsom en "crime

e-nation", utan ock placerades vid adelsfanan. Många tillade, atl

han därjämte undfått en summa penningar*). •

*) Den i". November utfärdades bil] slottsrätten vid Drottningholm (Oljande

bref, som för hvar och en tänkande läsari synes styrka bvad anförd! är:

Till Slotts-Rätt< ii \ id Drottningholm.

GUSTAF A.DOLPB med Guds näd< etc. Wkt ynnest och nådiga benägenhet

h.i apphofsmannen till det vid Drottningholms lustslott den 18 sistl.

oktober lossade pistolskott hos Oss själfmant i onderdånighet upptäckt (Urloppet

af denna händelse, och Jämte framlemnandet af maken till den i trädgården runna

More magazines by this user
Similar magazines