Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 150 -

den 3 April, och att såväl örlogsflottan som skärgårdsflottan med all

makt där utrustades. Dessa tidningar uppväckte ett allmänt bekymmer

och nästan bestörtning.

Hertigen höll den 2 April i konungens närvaro konselj, hvars

utslag blef, att man skulle rusta sig till motstånd, men därunder i

möjligaste måtto arbeta på fred. General Klingspor, som i Finland

förde befälet, hade väl tagit de kraftigaste anstalter emot faran, genom

finska truppernas sammandragande på gränsen, livarvid allmogen visa!

ett berömligt nit genom frivilligt meddelande af proviant för en må-

nad. Nu skickades generalmajoren baron Wrede äfven till Finland att

ytterligare understödja försvarsanstalterna. Denne tappre krigsman

insåg dock hela vådan af kriget, upptäckte utan förbehåll för hertigen

innan sin afresa det behof, han trodde riket halva af komposition, och

för konungen i ett enskildt samtal förmyndareregeringens oskicklighet

samt sin mening, att konungen för att rädda riket borde förklara, sig

myndig, ett steg, som denne herre af grannlagenhet afslog. I Stock -

holm begynte man äfven rusta på varfvet. Den 7 beviljade riksgälds-

kontorets fullmäktige hertigen att upptaga den million r:dr, hvartill

1792 års ständer meddelat kreditiv. Ordres afgingo till alla landtrege-

menten att hålla sig marschfärdiga. Konungen och hertigen beslöto

bägge att i händelse af krig gå till Finland.

Emellertid var man betänkt på negociationer. Man måste nn

söka den nyss negligerade general Budberg. Spanske legationskaval-

jeren Moreno for till honom och sade sig vara af konungen skickad att

underrätta sig om Rysslands afsigter; Budbergs svar blef kort, att honom

förekom oväntadt att hedras med en sådan beskickning, dä konungen

nyss ej velat se honom: att han hade inga instruktioner, men

att han dock, i anledning af det förtroende han af kejsarinnan egde,

kunde i allmänna termer tillkännagifva, att hon för konungens person

hyste uppriktigaste vänskap, men vore missnöjd mod hertigi n och hans

minister. Man skickade efter detta svar baron Schwerin till Budberg,

i hopp

att öppna en underhandling; men han emottogs icke: ofversteii

baron Hugo Hamilton fick ej heller mer än en konferens. Ändtligerj

begärde Budberg själf att få konferera med någon af salig konungens

vänner, hvaribland man föreslog baron Essen, som ock emottogs. Bud-

berg hade nämnt, att kejsarinnan aldrig ville öppna någon underhand-

ling, förrän Reuterholm vore utom Sveriges gräns.

Detta var för bonom ett dunderslag: men han hoppades nu genom

sin väns bemedlande kunna afvärja mi för sin makt så hotande

More magazines by this user
Similar magazines