Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

152

lands jägare voro i läger sammandragna. Ambassadören hade dar sina

audienser och qvarbjöds därefter att soupera hos konungen. Baron

Reuterholm, som nu i rikskanslerens ställe konfererade med honom,

uttömde alla ressurser att behaga och blef äfven med Budberg nöjd.

Konungens motvilja mot ryska resan fortfor och nödgade till

den förklaring, att den stridde mot konung Gustaf III:s testamente.

Ambassadören Budberg förklarade däremot, att alla underhandlingar

då vore afbrutna till dess konungen blefve myndig, då, i händelse han

ej fogade sig efter H. Maj:ts önskan, hon finge taga sig rätt själf. Där-

vid hade väl bäst varit att saken fått förblifva, men baron Reuterholm.

som j ryska förbindelsen nu såg ett medel att bibehålla sig, ville gå

till sitt mal och gjorde så starka föreställningar om do förmåner, riket

kunde vinna, i fall konungen nu genast ville anträda denna resa, och

om kejsarinnans böjelse att göra hans bekantskap, att konungen ändt-

ligen måste samtycka. Hertigens håg för resan var mest grundad på

hopp om penningar och subsidier. Ej heller afskräcktes han af den

rol, han troligen borde spela bos Catharina, lik dogens i Genua hos

Ludvig XIV.

Man behöfde likväl hela sex veckorna att öfvertala konungen Mil

resan och tillika därtill taga nödiga arrangementer med Ryssland. Andt

ligen var hon vid Juli månads slut att anse som afgjord. Öfve]

hållaren baron v. Essen och ambassadören Stedingk utnämndes då

rikets hurrar, och skulle den förre vara på rosan följaktig.

Konungen och hertigen anträdde denna resa den 12 Aug. sjö

till Åbo, sodan deras excellenser baron Reuterholm och baron v. Essen

redan don 10 farit förut postvägen. Den öfriga suiten bestod af öfv

kammarjunkame grefve Stenbock, grefve Fabian Fersen, baron Fleming,

kaptenlöjtnant ei na grefve Piper och grefve Robert Rosen, förste hoj

mästaren baron Rålamb, generallöjtnant baron Strömfelt, kammarjunka-

ren Coyet, adjutanten Schröderstjerna, lifmedikus Rung, sekreteraren

Palin. Dessutom reste baron Schwerin med sin förre reskamrat till Ryss-

land, kammarjunkaren Philip Jennings, förut att annoncera kom ingens

öfverkomst till Finland i Petersburg. Man fäste uppmärksamhei vidden

talrika suiten. helst ryska hofvets plägsed var känd, att ihågkomma alla

vid sädana tillfällen följaktige med presenter, Resekostnaden bestriddes

af den million, som i riksgäldskontoret var upptagen Det förtj enar ock

antecknas, att ingen regering nu förordnades under regentens från-

varo Hertig Fredrik skulle blotl föra befälel i Stockholm, Utrikes

More magazines by this user
Similar magazines