Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

157

kallande. Om sådanl Bketl i afsigl atl liksom för evigt natio-

nen vanan atl dell g8tiftningen, lemnas därhän. Någon annan

matisk anledning kan svårligen iipptänkas. En af Gustaf III:s

ifrigaste anhängare, landshöfdingen i Falun af Nordin, som stod i

nära

förtaroende med Edman, både gillat förslaget; men konungen själfhade

icke därtill kunnal öfvertalas. Bans egen böjelse stridde däremot, och

riksdrotsen, Rosenstein m. fl. styrkte honom i

Konungen hade egentligen 'i'

1

! Bistå

hans

tänkesätt.

året lärl känna vidden af

Reuterholms både regeringssjuka och oskicklighet atl regera. Bana

hätska fiendskap mol Ryssland, förvandlad

i en Låg krypning för

samma makt, och di ras, hvari han genom båda dessa öfverdrif-

nledl konungen, ej mindre än de upplysningar II. Maj:l af ofvan-

nämnda båda i

dgifvan

och general Wredesaml flere inhemtat,

hade fullkomligen öppnat hans ögon. Men uppenbart hade lian -a litet

gifvit sina rankar tillkänna, att Reuterholm ännu 14 dagar före konung-

ens tillträde till regeringen trodde sig tämmeligen trygg.

Den 20 Oktober hade hertigen ett samtal med konungen, rörande

denne favorits tillkommande öde, och då B.Maj:t icke tydligen däröfver

ville sig utlåta, ulan lät förstå, att Reuterholm själf därom kunde

adressera sig till konungen, begärde och fick denne följande dagen ett

föret rade.

Han, som enväldigt styr! en nära 50-årig furste, uppbar nu af

en 18-årig prins välförtjenta förebråelser för sin högfärd, sin hämndlyst-

nad, sii t agg emol konung Gustaf [II:s minne och vänner, sin elaka

illning med likeis medel, sin okloka styrelse af hela rikskroppen

och de medel, lian nyttjat, att tillsluta konungens ögon. lian- försvar

i

i

var lamt; och sedan konungen på tillfrågan, huru han

komme att nyttjas, svarat, att han vore president

dess

|

kammarrevisionen,

hvarifrån II. Makt oj ville skilja honom, svarade han sig äfven därifrån

begära afsked, sedan han ej mer egde il. Maj:ts förtroende. Han

ledan af hertigen lofvad pension af 3000 r:dr-

men den vägrades äfven, emedan konungen sade det ej vara sin skuld,

om han toge afsked par humeur. Reuterholm retirerade sig efter sin

audiens, rörd, förespående rikel stora skakningar, och erhöll följande

: dm

-J-J Oktober hertigens tillstand till entledigande frän sin

ämbete, hvarom statssekreteraren Rosenblad antyddes att besörja ex-

pedit ionen i

granna

ordalag.

Haten Reuterholm lät ock don i November

införa i avisorna,

att

afskedet blifvil utfardadt, samt att Kongl. Maja därvid i de nådigaste

More magazines by this user
Similar magazines