Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 66 -

svordomar, utan äfven med alla de eder, han lärt sig uti garnison i

Strassburg under sjuåriga kriget och å la cour des Deux Ponts, så tog

sluproddaren honom för en galen komediant, hvilken det intet just

kunde vara så nyttigt att släppa ut. Baron Mörner, som saknade sin

chef, uppsökte honom ändtligen, och han hann att infinna sig i tid.

Doktorerna fingo anledning att icke förvänta en så snar förlossning,

och konungen retirerade sig för att göra en toilett till Te Deum

men efter någon stund fullbordades förlossningen lyckligen kl. 5. Dok-

torerna ropade in de tillkallade. Madame Enström, en slags städerska,

som äfven var tillstädes, sade mig: "det är en pojke". Jag gick att

säga det åt grefvinnan Höpken, men kungen hade placerat utposter i

alla dörrar och kom, redan averterad, med stora skutt igenom rummen.

Kungen ville, liksom 1778, knappast lemna tid till barnets första och

nödvändigaste skötsel-; men sedan damerna ändtligen förmätt honom

därtill, och lilla herren blifvit någorlunda presentabel, njöt konungen

ändtligen den tillfredsställelsen att på sina egna armar bära ut honom

till audiensrummet och lemna honom till fru grefvinnan Rosen.

Det kongl. husets ömma lyckönskningar itererades oupphörligen

och kunde ej afbrytas af annat än dem, hvilka tillstaddes trogna un-

dersåtare att få aflägga. En frukost serverades ändtligen, för att nå-

gorlunda remettera efter en så stor fatigue, och kungen slöt emellertid

toiletten n:r 2 för den dagen uti en demi-negligée, som likväl ressente-

rade sig af sorgen. Kammarj un karen Borgenstjerna skickades till Stockholm

kurir, med en biljett ifrån konungen till öfverståthållaren, som

averterade om den lyckliga händelsen, och han medförde äfven ordres

om tacksägelse uti alla stadens kyrkor under högmessan. Borgen-

stjerna fick sedermera en dyrbar present af borgerskapet igenom öfver-

ståthållaren, till glädjebetygelse öfver tillfället och erkänsla af ko-

nungens nådiga attention för sin hufvudstad.

Efter dejeuneren afsjöngs Te Deum uti Slottskapellet vid Drott-

ningholm. All etikett iakttogs vid procession, placering och akten.

Ordensbiskopen baron Taube höll talet vid altaret, ett nonsens; men

uti önskningarne var det uppfylldt af de mystiska fraser, som den tiden

ockuperade många sinnen. Han repeterade trenne gånger t. ex., att

elementernas herre måtte bevara den nyfödde för det menliga, som

kringfar i vädret, att i det ögonblick, hans lungor hämtade den första

luft, en god ande måtte hafva öfverskyggat honom m. m., och jag be-

höfver väl icke säga, huru han blef applåderad eller rättare sagdt ad-

mircrad, och man repeterade hela dagen prediko-ord å tort etå travers.

More magazines by this user
Similar magazines