Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

ken han själf i

arresten

1P)0

återställde hane värja. Furst Baratinsky, som

deltagit i Peter lll> katastrof, blef skild från bof och ämbete, och

likaledes MarkofF. Jemte Ostermann, hvilken var storkansler, blefvo

lorodko såsom chef för atrikes ärenden och Kurakin såsom vice

kansler sann Sergius Romanzoffi Bfarkoffs ställe statsministrar. Grefve

Golowkin skickades till svenska hofvel atl notificera kejsarinnans död.

och man lofvade sig en förmånlig vändning af kejsarens och den nya

ministérens fredliga böjelser, [från Sverige afgick till Petersburg _

rallöjtnanten baron EOingspor, hvilken, tillika med öfverstekammarjun-

karen baron Wrede. i

gen dekorerades med blåa bandet!

slutet

af November månad af den unge konun-

Underhandhngarne med Ryssland bibehöllo till nationernas fäg-

nad och förmån freden orubbad, men kunde icke undanrödja del hin-

der för konungens tilltänkta äktenskap med storfurstinnan Alexandra.

som kontrahenternas "lika religion redan lagt däremot. Kejsaren förblef

enständigt vid sin föresats, att han- dotter skulle bibehålla sin tiosbe-

kännelse och religionsöfning oförändrad, och konungen vid sitt t*

art ej gifva en prinsessa sin hand. som i

detta

mål söndrade sig ifrån

honom. Hvarken general Klingspors skicklighet och den synnerliga

kredit, han vid ryska hofvet vetat sig förvärfva, eller de flera modifika-

tioner, sunt föreslogos för att förena de motsatta påståenden, förmådde

att bringa denna äktenskapsunderhandling till ett önskadt sim. Ehuru

allt hölls ganska tyst, gissades dock denna misslyckade utgång af

general Klingspors återkomst till Stockholm fram på våren, då ryske

kejsaren emellertid begifvit sig till Moskwa att låta sig krönas.

Konungen begynte nu därföre se sig om efter en annan brud af

evangeliska religionen. Antingen den i

grefve Fersen eller ock svenske ministern Bildt i Regensburg

Tyskland

vistande generalen

uppgaf

på befallning förslag därtill; och konungen vände sina tankar på prin-

i Fredrik,-;

Dorothea Wilhelmina af Baden, hvars äldre syster var

förmäld med ryske storfursten Alexander. Men II. Ma i: t ville själf

först se henne. Till den ändan anträdde J|. Maj:t en resa till Carls-

krona den 15 Juli, hvarifrån den utan »en kungörelse forts!

till Stralsund, Pyrmont och Berlin, och konungen återkom till Stock-

holm den 3 Sept. II. Maj:t hade en ganska liten suite och iaktb

sträng inkognito. I

Leipzig

träffade han prinsessan och trolofvad

med henne. Generalen baron Taube, som redan före II. Maj:l u

till Tyskland, befullmäktigades atl såsom ambassadör sluta heyraths-

eontractel och föra prinsessan ännu samma hösl till Sverige.

More magazines by this user
Similar magazines