Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

IT.".

sedan stadgade pröfvats föga båtande, och den vårdslösaste hushållning

med skogarne i rikel botade flera landsorter mil i brisl af denna nöd-

vändighetsvara kanhända snart nog blifva

Krigshofråtten, som af hertigen blifvit upphäfven, upplirvades,

Och ull besparing i kostnaden vid krigsakademien på Carlberg, som

årligen gåti till nära 40,000 r:dr, sann en ordentligare styrelse af detta

uppfostringsverk, hvilkel förul varit öfverlemnadl åt grefve <

ronstedts

despotiska nycker, förordnades en direktion, al presidenten

i krigskollegium,

generaladjutanterna vid arméen och flottorna, direk-

tören af artilleriet, generalqvartermästaren, amiral Lagerbjelke, Lands-

böfdingen Rosenstein och kammarrådel Sundin.

Ehuru ii. exc. grefve Ruuthe process redan blifvit afgjurd, androg

dock bemälde herre, ati han egde handlingar i händerna, som han under

förmyndareregeringen icke haft tillfälle att uppvisa, hvarigenom han

trodde *\g kunna bestyrka den n .

hvaruri

han hittills brustit,

och anhöll därföre om ny revision och resning i anledning af 31 kap. 2 §

?ångsbalken. Sedan II. töajrt genom riksdrotsen och h. exc. Kurck

låtit skärskåda bemälda handlingar, tilläts grefve Ruuth att med an-

sökning i laga ordning inkomma. Detta verkställdes den 20 September

L797, och sedan aktör, expeditionssekreteraren Edman däröfver blifvit

hörd, förekom målet i högsta domstolen.

Dess utslag, utfärdadt den 22 därpå följande November, instämde

Gyssnämnde aktörs tillstyrkande, att nämligen, i anledning af en

af grefve Knuth den is Mars 1790 till konung G ustal 111 uppgifven

promemoria, hvari, med åberopande af ett då till konungens underskrift

bifogadt protokoll för den 16 i samma månad (just det, livars

riktighet tillförne varit misstänkt) och därhos följaktige specifika förteckningar

å i samma protokoll upptagna 209,744 r:dr -".7 sk. 10 rst.,

som grefven för konungens enskilda räkning utgifvit, men vid redovis-

ningen för franska subsidiemedlen icke kunnat godtgöras, grefven flera

dess penningeförvaltning rörande omständigheter till konungens gransk-

ning och godtfinnande öfverlemnat, bvarvid konungen med åtskilliga

aningar i

brädden

och med sin underskrift egenhändigt bifallit

och bekräftal iktigheten af hvad grefven anmält, grefven förklarades

berättigad ati tillgodonjuta merbemälda 209,744 r:dr 37 sk. 10 rst. så-

som nöjaktigt redovista och utgörande, med blotl 2 rst. skillnad, be-

loppel af de fyra första reversalema bland de 8, hvilka under detta

rättegångsmåls förriga pröfning blifvit såsom afföringsbevis förkastade;

hvaremol de till styrka för de återstående fyra reversaler upptedda

More magazines by this user
Similar magazines