Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

176 -

bevis icke funnos tillräckliga att befria grefve Ruuth från återstoden

af den honom ådömda summas ersättande till kronan, utgörande, efter

behöriga afdrag, 95,452 r:dr 30 sk. 10 rst.

Af de företedda dokumenterna innehöll det ena sådana omstän-

digheter, som icke till allmänhetens kunskap komma finge, hvarföre

konungen befallt, att det af högsta domstolen skulle under tysthetsed

förvaras. Dessa hemliga omständigheter lära vara disposition af de

ifrågavarande medel till liera namngifna personer under 1789 års riks-

dag och tillika innehållit förnämsta skälet, hvarföre handlingarne under

hertigens styrelse icke kunnat upptes; hvarmedelst sannolika gissnin-

gar på en eller annan af samma personer kunna uppkomma. Bemälde

namn öfverklistrades med papper, då dokumentet behöfde meddelas.

För öfrigt var professor Calonii särskilda tanke, att grefve Knuth skulle

njuta full frikallelse, baron Köhlers och vice presidenten Hallenborgs,

att ett par af de öfriga fyra reversaler äfven skulle anses för afföringsbevis;

men de öfriga ledamöters jämte konungens sammanstämmande

mening utgjorde pluraiiteten och det beslut, som förr nämndt är.

I anledning af en så förmånlig förändring fann h. exc. Ruuth sjg

i tillstånd att återtaga .sin cessionsansökning och ingick till konungen

med ansökning, att i anseende till den tid, hans fastigheters försäljande

och penningars inkassering fordrade, få i flere terminer afbörda sin

gäld, på sätt att däraf till den 1 Maj 1798 betaltes 16,000 r:dr och en

lika summa till samma dag hvarje år till och med år 1803, då hela

skulden skulle vara gulden. Häröfver inhemtades statskontorets utlå-

tande, som tillstyrkte, att skuldmassan borde fördelas i fyra lika poster,

hvaraf den första kunde inbetalas i Januari 1798, den andra vid samma

tid 1799, den tredje likaledes 1800 och sista fjerdedelen i Januari 1801;

alltsammans med fem procents ränta per år och

Detta utlåtande vann i

i riksgäldssedlar.

allt konungens bifall genom resolution af den

lti Januari 1798, utom det att första betalningsterminen fastställdes

lill (len 1 Maj samma år.

De hittills omnämnda, saker gifva en apercu af konungens första

regeringsår. Han både därunder ådagalagt en ädel, redlig pch karla-

vulen karakter, stadga öfver sina år, kärlek för sitt land, arbetsamhei

utan ledsnad äfven vid den minsta detalj, en sparsamhet med de allmänna

medlen, så mycket berömligare, som han var ädelmodig och

gifmild med sina enskilda, lians rättvisa kunde aldrig föras a sido

genom afseende på personer; den tillät honom sällan göra nåd, nian

höll han merendels lagen i sträng helgd, hvaraf etl mäikligl exempel