Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 180 -

möda kunnat dämpas, sammangaddningar upptäcktes och Irland var i

full insurrektion. Lord Malmesbury, som förflutna årel varit i

Paris,

afgick till Lille, hvarthän franska direktoriufn äfven afskickade tvenne

plenipotentiairer. Men detta sammanträde syntes mera ega rum för

att utdraga tiden än att driftigt verka till fredens återställande. Fransyska

plenipotentiairema yrkade, att allt skulle åter försättas på samma

fot som före krigets utbrott, och engelsmännen ville nödvändigt lie-

hålla de af holländarne eröfrade besittningar. Lord Malmesbury före-

bar i vigtiga frågor samma brist på instruktioner, som det nästlidna

året, hvarigenom täta kurirer måste afskickas, och öfverläggningarne

lingo ett trögt samt ofta af brutet lopp.

Emellertid skedde en revolution i Paris. Natten till den 4 Sept.

arresterades Pichegru och franska direktoren Barthélemy med många

flera ledamöter af lagstiftande corpsen, under förevändning, att de

förehaft anslag till konungamaktens återupplifvande i samråd med

Frankrikes fiender. Direktoren Carnot hade undkommit med flykten.

Ingen formlig ransakning anställdes, men flera dokumenter uppgåfvos,

hvarmedelst man för allmänheten ville gifva färg åt denna våld-

samhet. De arresterade dömdes summario processu att deporteras

till Cayenne, hvilket verkställdes i all stillhet. Det vissa var, ätten

faktion slagit den andra ufcur brädet, och som den segrande icke äl-

skade freden, afgingo nya plenipotentiairer till Lille, som lade för lord

Malmesbury ett ultimatum med fråga, om han hade instruktioner att

det bifalla; och då hans svar blef nekande, ansades han att inom 24

timmar förfoga sig därifrån för att i London skaffa sig fullständigare

instruktioner: han afreste och franska plenipotentiairema qvarblefvo

för syn skull att afbida hans återkomst, hvilken dock ej inträffade, se-

dan engelska ministéren på det högsta blifvit stött af detta skym-

fande steg. utan afbröts kongressen efter två månaders fruktlös sam-

manvaro.

Denna förändring i Frankrike var i det fallet mänskligare än de

torra, att den kostade ingen människa lifvet. Men emigranter, som

hoptals under del mera moderata systemet åter inkommit i

landet

under villkor att antaga den nya konstitutionen, utjagades mangrannt.

utan hopp att någonsin få återkomma.

Konferenserna om en definitiv fred med kejsaren hade emellertid

många svårigheter blifvit fortsatta i

Udine.

De nalkades nu ändt'

ligen sitt slut, och den 17 Oktober undertecknades denna fred i Campo-

Formio, en by nära vid Odine, af Bonaparte på Frankrikes sida och

More magazines by this user
Similar magazines