Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

181

>• Meerfi l< ern markis San Gallo

och baron Degelmann på kejsarens. Denna fred, som gjorde hvarjehanda

ändringar i Leobenska preliminärerna, innofattade hufVudsakligon, all kej

Baren evärdeligen afstod Nederländerna till franska republiken, atl samma

republik fick suveränitel öfVer f. d. venetianska levantiska öarne Coifu,

Zante, S. Maura, Cefalonia, Cerigo, samt Butrinto, Larta, Bonizza och

alla Venedigs etablissements i

Albanien

nedanför Golfo di Lodrino;

;im kejsaren fick suveränitel öfver [strien, Dalmatien, f. d. venetianska

i A-driai

iska haft et, < lolfo di Ca den Veni i! merna

och de länder, som ligga mellan kejsarens arfländer, Adriatiska hafvel

och en linie, som går Från Tyrolen Förbi Gardola, genom Garda-sjön till

Lazise och S. Giacomo, saml skulle utmärkas genom ömse

geniörer, innan ratifikationerna utväxli n ifrån S. Giacomo skulle

gränslinjen vidare fortsättas, följa ven riden af Huden A.dig

mynningen af den s. k. Bvita kanalen, därifrån fortsätta Tataros ven-

sira sida och sedan följa Kanalens venstra strand, Polisella kallad, till

dess utlopp i

Po, saml slutligen venstra stranden af stora Po till haf-

vet; ati kejsaren evärdeligen afstod till Cisalpinska republiken de län-

der, lian egde före kriget, som nn utgjorde nämnda republik och er-

kände den För en själfständig stat. Denna skulle innefatta f. d. Öster-

rikiska Lombardiet, provinserna Bergamasco, Bresdti .slä-

den och fästningen Mantua, ducato di Mantua, Peschiera, Crem ise,

del af förra \ enel iansl l, som är I

Bter om den ofvannämnda lii ite ducato di Modena, .Mas-,.-!.

h

ve-

rara, -ann legationerna Bologna, Ferrara och Romagna; atl på de fio-

ler, som ijena till gräns, segelfarten skulle vara fri nian

tull eller bevarade fartyg; atl de kontraherande makterna skulle bi-

draga till lugn inom hvarandra atl en handelstraktat skulle

slutas på billiga villkor; atl kejsaren i sina hamnar under närvarande

krig ej skulle emottaga fler än sex väpnade krigsskepp .\t' tivardera

bland de krigande makter; ii Modena skulle af kejsaren

la Breisgau till ersättning För sina finna stater; atl en kongress skulle

öppnas i

RastadI

blotl af franska och tyska rikets Fullmäktige en må-

ma traktats afslutande, till återställande af freden mellan

kranska republiken och rike; ati krigsfångar skulle utväxlas

inom 10 dygn; att kejsare di kranska republiken behöllo samma

rang som tillförne, och Cisalpinska republiken som Venedig; atl Bata-

viska republiken skulle under freden inbegripas och ratifikationerna

utväxlas i

RastadI

inom 3') dagar; hvilkel ock gick i

verkställighet.

More magazines by this user
Similar magazines